Vilka krav kan man ställa på information i samband med tilldelningsbeslut enligt LUF?

Vi har fått ett tilldelningsbeslut i en öppen upphandling enligt LUF men vi tycker att beslutet är otillräckligt motiverat. Vi får nästan ingen information alls i tilldelningsbeslutet och ingen ytterligare information ges på förfrågan. Finns det något jag kan göra för att få ut mer information och därigenom kunna kontrollera riktigheten i tilldelningsbeslutet?

Observera att frågan ovan besvarades för en tid sedan och att nya regler och nya avgöranden kan ha tillkommit sedan dess.

Av 9 kap. 9 § LUF framgår att en upphandlande myndighet snarast möjligt och skriftligen ska underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om tilldelningsbeslut samt om skälen för beslutet. Avtalsspärrens längd ska anges i underrättelsen. 

Av 9 kap. 10 § 2-3 st LUF framgår att den upphandlande myndigheten på begäran av anbudsgivare som lämnat ett godtagbart anbud snarast, eller max inom 15 dagar från begäran, ska lämna upplysningar om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

Detta utgör således en minimigräns för vad som måste lämnas ut. Reglerna kompletteras också, för de upphandlande myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen, med bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) om allmänna handlingars offentlighet, men då med de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen.

De upphandlande myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen är statliga myndigheter, landsting och kommuner samt kommunala och landstingsägda bolag. Upphandlande myndigheter som är statliga bolag omfattas i allmänhet inte av offentlighetsprincipen. Dessa bolag omfattas endast av skyldigheten att lämna information i enlighet med LOU/LUF.

Förutom de uttryckliga kraven på att ange avtalsspärrens längd och skälen för beslutet, gäller att underrättelsen ska vara tydlig. Tilldelningsbeslutet bör innefatta den relevanta information som är nödvändig för att anbudsgivarna ska kunna ta ställning till om det kan finnas anledning att ansöka om överprövning (beaktandesats 6 till ändringsdirektivet [2007/66/EG]). Det bör i sammanhanget noteras att underrättelsen om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 § LUF utlöser avtalsspärren enligt 16 kap. 1 § LUF. Om underrättelsen inte uppfyller lagens krav börjar avtalsspärren inte att löpa (se prop. 2009/10:180 s. 338). Hur beslutet närmare ska motiveras kan inte anges generellt utan är i stor del beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Har du frågor inom upphandling som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Mer av detta material hittar du i JP Upphandlingsnet – tjänsten för dig som vi bevaka det upphandlingsrättsliga området.

Publicerad 20 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023