Logga in

Glömt ditt lösenord?

LUF - lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. LUF gäller även när en upphandlande enhet anordnar en projekttävling. 

LUF_kunskapsbanken.jpg

De upphandlingar som sker inom försörjningssektorerna, det vill säga enligt LUF, har uppskattats utgöra ungefär 20 procent av den totala upphandlingsvolymen. LUF består av flera kapitel som bland annat handlar om lagens tillämpningsområde, verksamheter som omfattas av lagen, undantag, allmänna bestämmelser, tröskelvärden, upphandlingsförfaranden, ramavtal, uteslutning av leverantörer, kvalificering, utvärdering, projekttävlingar, överprövning och skadestånd, upphandlingsskadeavgift och tillsyn.

Sedan den 1 februari 2022 gäller nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Den tidigare regleringen i 19 kap. LUF har ersatts med två nya kapitel:

  • ett för annonspliktiga upphandlingar (19 kap. LUF)
  • ett för direktupphandlingar (19 a kap. LUF)

Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger på EU-rätten. Det primära syftet med bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen är att stimulera tillväxt, främja en effektiv konkurrens och säkerställa en kostnadseffektiv hantering av offentliga medel. Leverantörer ska på ett öppet och förutsebart sätt ges möjlighet att konkurrera om offentliga kontrakt på lika och proportionerliga villkor. Bestämmelserna ska också bidra till att olika typer av samhälleliga mål uppnås, till exempel miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation.

Tjänster för dig som arbetar med upphandlingsfrågor

JP Infonet erbjuder webbtjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar med upphandlingsfrågor.

I vår informationstjänst JP Upphandlingsnet har vi samlat all relevant information om offentlig upphandling på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat lagar, förarbeten, domar och beslut, expertanalyser och referat, frågor och svar samt lagkommentarer.

Behöver du kompetensutveckling i frågor som rör offentlig upphandling? Vi håller utbildningar på både ingångs-​ och fördjupningsnivå. Se kursutbudet här.

Om du behöver ytterligare stöd finns vår juridiska rådgivning till hands. Vi hjälper till att upprätta rättsutredningar, granska anbud och mycket mer.

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 31 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024