Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

LUF – lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. LUF gäller även när en upphandlande enhet anordnar en projekttävling.

LUF_kunskapsbanken.jpg

Vad är LUF?

LUF, eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, reglerar upphandlingar inom vatten, energi, transporter och posttjänster. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2017 och omfattar flera kapitel som bland annat behandlar lagens tillämpningsområde, omfattade verksamheter, undantag, allmänna bestämmelser, tröskelvärden, upphandlingsförfaranden, ramavtal, uteslutning av leverantörer, kvalificering, utvärdering, projekttävlingar, överprövning, skadestånd, upphandlingsskadeavgift och tillsyn.

När ska LUF tillämpas?

I vissa fall kan en upphandlande myndighet, exempelvis en kommun, bedriva verksamhet inom ramen för både lagen om offentlig upphandling (LOU) och LUF. Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna ska valet av lag bestämmas utifrån den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör.

Exempel på tillämpning av lagen

Drift och underhåll av vattenverk: LUF tillämpas när en kommun upphandlar tjänster för drift och underhåll av ett vattenverk som levererar dricksvatten till stadens invånare.

Installation av vindkraftverk: När upphandlande enheter söker entreprenörer för installation och underhåll av vindkraftverk, används LUF för att säkerställa en rättvis och konkurrensutsatt process.

Kollektivtrafiktjänster: LUF används vid upphandling av nya bussar och operatörer för att hantera kollektivtrafik i en region. Det kan inkludera både inköp av fordon och avtal med operatörer för trafikledning och underhåll.

Distribution av post och paket: När upphandlande enheter genomför upphandlingar av fordon och tjänster för distribution av post och paket, gäller LUF för att reglera dessa kontrakt.

Två nya kapitel i LUF

Sedan den 1 februari 2022 gäller nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Den tidigare regleringen i 19 kap. LUF har ersatts med två nya kapitel:

 • Ett för annonspliktiga upphandlingar (19 kap. LUF)
 • Ett för direktupphandlingar (19 a kap. LUF)

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna består av följande kapitel

 • 1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner
 • 2 kap. Verksamheter som omfattas av lagen och blandad upphandling
 • 3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde
 • 4 kap. Allmänna bestämmelser
 • 5 kap. Tröskelvärden
 • 6 kap. Upphandlingsförfaranden
 • 7 kap. Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
 • 8 kap. Elektroniska metoder för upphandling
 • 9 kap. Tekniska krav
 • 10 kap. Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande
 • 11 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
 • 12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
 • 13 kap. Uteslutning av leverantörer
 • 14 kap. Kvalificering
 • 15 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt
 • 16 kap. Fullgörande av kontrakt
 • 17 kap. Projekttävlingar
 • 18 kap. Anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland
 • 19 kap. Annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och annonspliktiga upphandlingar av tjänster enligt bilaga 2
 • 19 a kap. Direktupphandling
 • 20 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
 • 21 kap. Tillsyn och upphandlingsskadeavgift
 • Övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar med upphandlingsfrågor

I vår informationstjänst JP Upphandlingsnet har vi samlat all relevant information om offentlig upphandling på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du lagar, förarbeten, domar och beslut, expertanalyser, lagkommentarer och mycket mer. 

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i frågor som rör upphandling håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Ta del av våra kurser inom upphandling för att få veta mer.

Om du behöver ytterligare stöd finns vår rådgivning inom upphandling till hands. Vi hjälper till att upprätta rättsutredningar, granska anbud och mycket mer.

Senast uppdaterad 27 juni 2024. 

Publicerad 31 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024