hammer lagkommentar till lagen om tillämpning av europeiska unionens statsstödsregler

Kommentaren till lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler är skriven av Joakim Lavér, Peter Forsberg och Philip Thorell.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Som en del av EU:s konkurrensrätt gäller enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som huvudregel ett förbud mot så kallat statsstöd. Med statsstöd menas stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel som snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion och som påverkar handeln mellan EU:s medlemsstater. Reglerna ska garantera att stater inte påverkar frihandeln inom EU genom att ge inhemska företag ekonomiska fördelar. 

Hur statsstödsreglerna ska implementeras i medlemsstaterna regleras dock inte uttömmande i EU-rätten. För Sveriges räkning finns därför lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler, som reglerar de processuella aspekterna av statsstödsreglerna. Den innehåller bestämmelser om bland annat talerätt, ränta och verkställighet, och är därför av utomordentlig betydelse för de praktiska möjligheterna att använda sig av statsstödsreglerna i exempelvis tvister. 

Den här kommentaren innehåller vägledning om statsstödsbegreppet, kommentarer till varje paragraf och en redogörelse för de sätt som en talan kan föras på mot ett statsstödsbeslut i svensk domstol. Kommentaren uppdateras regelbundet utifrån förändringar såväl nationellt som på EU-nivå. Kommentaren riktar sig till jurister som kommer i kontakt med statsstödsfrågor, både inom offentlig förvaltning på statlig eller kommunal nivå och inom privat verksamhet. Den är också användbar för andra som vill fördjupa sig i statsstödsreglernas betydelse i en svensk kontext.

Författare

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Peter Forsberg

Advokat och delägare i Hannes Snellman

Philip Thorell

Advokat och managing associate

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023