Nya lagar inom miljöområdet från 1 januari 2018 - JP Infonet

Nya lagar inom miljöområdet från 1 januari 2018

Vad hände på miljöområdet vid årsskiftet? Nedan finner du ett kort och sammanfattat svar på den frågan. Bland annat kom det ett nytt sjätte kapitel i miljöbalken och vi fick också en ny klimatlag.

Nytt sjätte kapitel i miljöbalken

Den 1 januari 2018 ändrades miljöbalken. Den viktigaste förändringen är att kapitel 6 i miljöbalken gjorts om. Det nya kapitlet har fått en ny disposition och en ny rubrik –miljöbedömningar. Det äldre sjätte kapitlet upphävs, men flera av de gamla reglerna förs in även i det nya kapitlet. Det har tillkommit en del nya ord och uttryck, bland annat strategisk miljöbedömning. Detta begrepp ska användas när kommuner och myndigheter tar fram planer och program. Med strategisk miljöbedömning menas processen där man tar fram en miljökonsekvensbeskrivning och genomför samråd, och där man sen tar hänsyn till det som har kommit fram när man fattar beslut.

En viktig förändring i lagen är att man nu klart och tydligt säger, att när det gäller specifika miljöbedömningar så är det bara verksamheter som medför en betydande miljöpåverkan som omfattas av reglerna om miljöbedömningar. För andra verksamheter, som inte för med sig en betydande miljöpåverkan, ska man i stället ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med det här är att man bara ska kräva en specifik miljöbedömning om det motiveras av miljömässiga skäl. Det här är något som man även tidigare har tillämpat men som nu görs klart i lagtexten.

Ändringar i minerallagen

Förutom ändringarna i miljöbalken så ändrades bland annat minerallagen samtidigt. Nu ska man tillämpa miljöbalkens bestämmelser om specifik miljöbedömning, information och samordning i ärenden om koncession. Samrådsförfarandet utökas alltså till att gälla prövning av gruvor, inte bara när de tillståndsprövas enligt miljöbalken, utan redan när gruvan prövas enligt minerallagstiftningen för så kallad bearbetningskoncession. På så vis hoppas man bland annat att antalet överklaganden ska minska.

Ändringar i plan- och bygglagen

I PBL ändrades de krav som ställs i planprocessen när det gäller samråd om översiktsplaner och detaljplaner. Dessa ska framöver också uppfylla kraven på samråd enligt miljöbalken. När det gäller samråd med andra myndigheter som kan bli berörda av planen eller programmet på grund av sitt särskilda miljöansvar, ska kommunen, när det gäller statliga myndigheter, bara samråda med länsstyrelsen.

Ny klimatlag för nollutsläpp på sikt

Vår tids ödesfråga – de globala klimatförändringarna – ligger enligt regeringen högst upp på dess dagordning. Om vi fortsätter att släppa ut lika mycket växthusgaser som vi gör nu så ökar risken för allvarliga, genomgripande och oåterkalleliga effekter för människor och för ekosystem. Med stigande medeltemperatur ökar risken för plötsliga och definitiva förändringar, så kallade tröskeleffekter, i många av de viktigaste ekosystemen.För att ta ett grepp om problemen började en ny klimatlag att gälla den 1 januari 2018.

Ramverket består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Syftet med ramverket är att skapa ordning och reda i klimatpolitiken. Ett långsiktigt mål är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att efter det uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än vad utsläppen var år 1990.

Delar av det klimatpolitiska ramverket regleras alltså genom att det införts en ny klimatlag. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Den reglerar också ett planerings- och uppföljningssystem, med årliga klimatredovisningar och klimatpolitiska handlingsplaner.

Delegation av miljötillsyn till annan kommun får göras också för tjänster

En ny kommunallag började gälla den 1 januari 2018. Lagen får en ny struktur och ett enhetligt och modernt språk. En kommun får enligt 26 kap. 7 § miljöbalken träffa avtal med en annan kommun om att de miljötillsynsuppgifter som kommunen har, helt eller delvis, ska utföras av den andra kommunen. Genom ändringen som nu görs så tydliggörs det att en kommun genom ett sådant här överlåtelseavtal får tillhandahålla tjänster till en annan kommun. Det har varit möjligt även tidigare men nu framgår det här alltså uttryckligen av paragrafen. Det gäller till exempel tjänster såsom inspektioner, mätningar eller andra utredningar som har betydelse för tillsynen. 

Vill du bevaka miljörättsområdet? 

Lär mer om webbtjänsten JP Miljönet här. 

Senast uppdaterad 4 jan 2018

Mer om Miljö
Utbildningar
 • Hanteringen av avfall är utförligt reglerad och lagstiftningen är mycket komplicerad. Kursen tar ett helhetsgrepp på avfallsproblematiken inklusive de senaste årens nyheter och de kommande ändringarna i miljöbalkens 15 kapitel. 

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4)
  Föreläsare: Oscar Heimeryd, Magnus Fröberg
 • Dagen ger en bred och i flera delar fördjupad kunskap om nyheter och aktuella frågor inom vattenrättens område.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Magnus Fröberg, Arvid Sundelin
 • Fördjupa dig i de komplicerade juridiska regleringarna som gäller dagvatten. Vi ger dig en bred genomgång med de viktigaste frågorna.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,5)
  Föreläsare: Stefan Rubenson

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området