Kurs – Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

Förelägganden, viten, miljösanktionsavgifter, företagsböter och straff är alla instrument som enligt miljölagstiftningen kan användas i ingripande syfte. Regleringen kring dessa instrument innehåller dock begränsningar för att säkerställa att den enskilde inte blir felaktigt behandlad eller utsatt för godtycke. Sanktionsmöjligheterna har därför blivit tämligen komplicerade att tillämpa.

Kursen Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten ger en genomgång av de rättsliga grunderna för olika typer av ingripanden enligt miljörättens bestämmelser. Även begränsningar när det gäller ingripanden behandlas och viss fördjupning sker i såväl regler om viten och sanktionsavgifter som miljöbalkens straffregler. Rättspraxis från Högsta domstolen och mark- och miljööverdomstolen redovisas och det ges stort utrymme för deltagarnas egna frågeställningar.

Kursen riktar sig till alla som i sitt arbete möter frågor som berör olika former av sanktioner inom det miljörättsliga området. Det kan vara i rollen som handläggare i domstol eller på myndighet, advokat eller annan jurist liksom andra konsulter eller rådgivare.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen;
"Väldigt bra och tydligt. Roligt med hänvisning till passande fall"
"Intressant och bra kurs. Kunnig föreläsare"
"Mycket lärorik kurs, lyxig mat och dryck. Jätteduktig föreläsare"

Kursledare

Stefan Rubenson

Jurist och Miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Programpunkter för utbildningen

  • Genomgång av de rättsliga grunderna för olika typer av ingripanden
  • Begränsningar och möjligheter att ingripa
  • Rättssäkerhetsgarantier
  • Föreläggandets utformning
  • Vad som är möjligt och inte möjligt med viten
  • Hur ett vitesföreläggande ska se ut
  • När är det lämpligt med löpande viten
  • Förordning om miljösanktionsavgifter
  • Varför företagsböter anses mer effektivt än straffsanktioner enligt miljöbalken
  • Miljöbalkens straffregler

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.