JP Infonet.se

PBL - Plan och bygglagen

Att det finns regler för hur vi ska bygga är inget nytt. Den första enhetliga planlagstiftningen kom med 1874 års byggnadsstadga men regler kring byggande har funnits ända sedan medeltiden. I dag finns bestämmelser om byggande och planläggning av mark och vatten i plan- och bygglagen, PBL. Däri finns till exempel regler om detaljplaner, bygglov och möjligheten att utöva tillsyn när någon inte följt de regler som gäller.

Syftet med plan- och bygglagen (2010:900) är att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö. Detta både för människorna som lever i dag och för kommande generationer.

Regleringen i PBL ger kommunen möjlighet att styra över hur olika områden ska utvecklas och bebyggas. Detta genom att anta till exempel översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. I PBL finns även regler om bland annat bygglov, marklov och rivningslov. Det här behövs om man till exempel vill bygga ett nytt hus, riva ett gammalt eller bara göra en om- eller tillbyggnad.

Vid prövningar enligt PBL ska kommunen ta hänsyn både till allmänna och enskilda intressen. Med det menas att det alltid måste göras en avvägning mellan allmänna intressen, som till exempel natur- och kulturaspekter eller utformningen av bebyggelsen, och den enskildes intresse av att åtgärden antingen utförs eller inte utförs. Mark- och vattenområden ska också alltid användas för de ändamål som de är mest lämpade för. Genom bestämmelserna i PBL kan alltså kommunen både se till att marken används på bästa möjliga sätt och styra över bebyggelsens utseende.

Utöver PBL finns plan- och byggförordningen (2011:338). Den innehåller kompletterande bestämmelser till PBL, som till exempel definitioner av begreppet våning och vilka krav som kan ställas på byggnaders utformning och egenskaper. Sedan finns också Boverkets byggregler (BFS 2011:6) som innehåller föreskrifter och allmänna råd för ytterligare vägledning. 

PBL tar upp bland annat dessa områden:

 • Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen
 • Planläggning på region-, översikts- och detaljnivå samt områdesbestämmelser
 • Krav på byggnader, byggprodukter, tomter och allmänna platser
 • Bygglov, rivningslov, marklov och genomförandet av dessa åtgärder
 • Byggnämnden och dess tillsyn
 • Överklagande och möjligheten till ersättning och inlösen

Tjänster för dig som arbetar med plan- och byggfrågor

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och juridisk rådgivning till dig som arbetar med frågor inom PBL.

Informationstjänsten JP Samhällsbyggnadsnet ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd du kan tänkas behöva. I tjänsten hittar du allt ifrån lag- och praxisuppdateringar till analyser och guider. Vi erbjuder även rättsfallstjänster med bevakning av samtliga domar inom området samt en lagkommentar till PBL.

Senast uppdaterad 5 mar 2018

Mer om Samhällsplanering
Utbildningar
 • Denna tvådagarskurs ger dig den grundläggande systematiken och innehållet i byggbranschens standardavtal, främst AB 04, samt fördjupning i vissa frågor i övriga standardavtal och en översikt av övriga rättskällor.      

  Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Peter Degerfeldt
 • Kursen innehåller en grundläggande genomgång av Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed. Viss fördjupning sker inom de mest aktuella frågeställningarna.

  Stockholm Föreläsare: Johannes Holmgren
 • Kursen innehåller en genomgång av de regler i Plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal mm med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar i miljöbalken som trädde i kraft 1/1 2018 är inkluderade i kursen som även tar upp den nya regleringen av MKN.

  Stockholm Föreläsare: Pia Pehrson

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området