PBL - Plan- och bygglagen - JP Infonet
JP Infonet.se

PBL - Plan och bygglagen

Hur den bebyggda miljön är utformad och planerad påverkar alla människor som lever och rör sig i omgivningen. Därför behövs det en viss samhällskontroll av byggandet. Genom bestämmelserna i plan- och bygglagen kan kommunen se till att mark- och vattenområden används på bästa möjliga sätt och styra över bebyggelsens utformning. I lagen finns bland annat regler om översikts- och detaljplanering, bygglov och marklov samt krav på byggnader och byggprodukter.

Regleringen i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunen möjlighet att styra över hur olika områden ska utvecklas och bebyggas. Kommunen kan genom lagstiftningen säkerställa att ny bebyggelse till exempel inte medför någon betydande olägenhet för omgivningen och att utvecklingen av bebyggelsen är långsiktigt hållbar. Vid prövningen ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen. Med det menas att kommunen alltid måste göra en avvägning mellan intressen som berör oss alla, som till exempel natur-​ och kulturaspekter, och den enskilde fastighetsägarens intresse av att till exempel få bygga.

PBL

PBL kompletteras av bland annat plan- och byggförordningen (2011:338). Däri finns närmare bestämmelser kring till exempel utformningskrav på byggnader och anmälan för olika typer av anläggningar. Dessutom finns Boverkets byggregler (BFS 2011:6) som innehåller föreskrifter och allmänna råd för ytterligare vägledning. Även miljöbalken innehåller bestämmelser som är relevanta vid beslutsfattandet enligt PBL. 

PBL tar upp bland annat dessa områden:

 • Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen
 • Region- översikts- och detaljplanering
 • Krav på byggnader, byggprodukter, tomter och allmänna platser
 • Bygglov, rivningslov och marklov
 • Byggnadsnämndens arbete
 • Tillsyn över att plan- och bygglagstiftningen följs
 • Överklagande
 • Skadeersättning och inlösen

Tjänster för dig som arbetar med plan- och byggfrågor

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och juridisk rådgivning för dig som arbetar med frågor inom PBL.

Informationstjänsten JP Samhällsbyggnadsnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla som arbetar inom området. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar, ta del av lagkommentarer och analyser inom området. Läs mer om JP Samhällsbyggnadsnet här.

För dig som vill lära dig mer om plan- och bygglagstiftningen håller vi utbildningar på både ingångs-​ och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Behöver du ytterligare stöd finns våra rådgivare till hands. Oavsett om det gäller exempelvis rättsutredningar, överklaganden, stöd vid verksamhetsöversyn eller översyn av delegationsordningar. Läs mer om vår juridiska rådgivning här. 

Senast uppdaterad 1 feb 2019

Mer om Samhällsplanering
Utbildningar
 • Denna tvådagarskurs ger dig den grundläggande systematiken och innehållet i byggbranschens standardavtal, främst AB 04, samt fördjupning i vissa frågor i övriga standardavtal och en översikt av övriga rättskällor.  (11 undervisningstimmar)      

  Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Peter Degerfeldt
 • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och är uppdaterad med nya förvaltningslag m.m. Viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Malen Wallén
 • Kursen innehåller en grundläggande genomgång av Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed. Viss fördjupning sker inom de mest aktuella frågeställningarna.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Johannes Holmgren

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området