PBL – Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (2010:900), även kallad PBL, handlar om byggande samt om planläggning av mark och vatten. Hur den bebyggda miljön är utformad och planerad påverkar alla människor som lever och rör sig i omgivningen. Därför behövs det en viss samhällskontroll av byggandet. Genom bestämmelserna i PBL kan kommunen se till att mark- och vattenområden används på bästa möjliga sätt och styra över bebyggelsens utformning. I lagen finns bland annat regler om översiktsplanering och detaljplanering, bygglov och marklov samt krav på byggnader och byggprodukter.

pbl-plan-och-bygglagen.jpg

Vad är PBL?

PBL är grunden för alla beslut om bygglov, rivningslov, marklov, detaljplaner och översiktsplaner. Regleringen i PBL ger kommunen möjlighet att styra över hur olika områden ska utvecklas och bebyggas. Lagens övergripande syfte är att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Kommunen kan genom lagstiftningen säkerställa att ny bebyggelse till exempel inte medför någon betydande olägenhet för omgivningen och att utvecklingen av bebyggelsen är långsiktigt hållbar. Vid prövningen ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen. Med det menas att kommunen alltid måste göra en avvägning mellan intressen som berör oss alla, som till exempel natur-​ och kulturaspekter, och den enskilde fastighetsägarens intresse av att till exempel få bygga. 

PBL kompletteras av bland annat plan- och byggförordningen (2011:338). Däri finns närmare bestämmelser kring till exempel utformningskrav på byggnader och anmälan för olika typer av anläggningar. Dessutom finns Boverkets byggregler (BFS 2011:6) som innehåller föreskrifter och allmänna råd för ytterligare vägledning. Även miljöbalken innehåller bestämmelser som är relevanta vid beslutsfattandet enligt PBL. 

PBL tar bland annat upp dessa frågor:

 • Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen
 • Region-, översikts- och detaljplanering
 • Krav på byggnader, byggprodukter, tomter och allmänna platser
 • Bygglov, rivningslov och marklov
 • Byggnadsnämndens arbete
 • Tillsyn över att plan- och bygglagstiftningen följs
 • Överklagande
 • Skadeersättning och inlösen

Plan- och bygglag (2010:900) innehåller följande kapitel:

 • 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
 • 2 kap. Allmänna och enskilda intressen
 • 3 kap. Översiktsplan
 • 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser
 • 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
 • 6 kap. Genomförandet av detaljplaner
 • 7 kap. Regional fysisk planering
 • 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
 • 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov med mera
 • 10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder
 • 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
 • 12 kap. Byggnadsnämnden
 • 13 kap. Överklagande
 • 14 kap. Skadeersättning och inlösen
 • 15 kap. Domstolsprövning med mera
 • 16 kap. Bemyndiganden
 • Övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar med plan- och byggfrågor

JP Infonet erbjuder informationstjänster, utbildningar och rådgivning för dig som arbetar med frågor inom plan- och byggfrågor. 

Vår informationstjänst JP Samhällsbyggnadsnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla som arbetar inom området. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar samt ta del av lagkommentarer och analyser inom området.

För dig som är i behov av kompetensutveckling inom ämnet håller vi även utbildningar på både ingångs-​ och fördjupningsnivå. Utforska våra kurser inom fastighetsrätt och samhällsplanering för att få veta mer.

Vill du dessutom fördjupa din kunskap om plan och bygglagen (PBL)? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av f.d chefsrådman Anders Bengtsson och chefsjurist Sven Boberg. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. Se lagkommentar.

Senast uppdaterad 18 januari 2023. 

Publicerad 10 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023