PBL – Plan- och bygglagen

Hur den bebyggda miljön är utformad och planerad påverkar alla människor som lever och rör sig i omgivningen. Därför behövs det en viss samhällskontroll av byggandet. Genom bestämmelserna i plan- och bygglagen kan kommunen se till att mark- och vattenområden används på bästa möjliga sätt och styra över bebyggelsens utformning. I lagen finns bland annat regler om översikts- och detaljplanering, bygglov och marklov samt krav på byggnader och byggprodukter.

PBL_kunskapsbanken.jpg

Regleringen i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunen möjlighet att styra över hur olika områden ska utvecklas och bebyggas. Kommunen kan genom lagstiftningen säkerställa att ny bebyggelse till exempel inte medför någon betydande olägenhet för omgivningen och att utvecklingen av bebyggelsen är långsiktigt hållbar. Vid prövningen ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen. Med det menas att kommunen alltid måste göra en avvägning mellan intressen som berör oss alla, som till exempel natur-​ och kulturaspekter, och den enskilde fastighetsägarens intresse av att till exempel få bygga.

PBL kompletteras av bland annat plan- och byggförordningen (2011:338). Däri finns närmare bestämmelser kring till exempel utformningskrav på byggnader och anmälan för olika typer av anläggningar. Dessutom finns Boverkets byggregler (BFS 2011:6) som innehåller föreskrifter och allmänna råd för ytterligare vägledning. Även miljöbalken innehåller bestämmelser som är relevanta vid beslutsfattandet enligt PBL. 

PBL tar upp bland annat dessa områden:

  • Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen
  • Region- översikts- och detaljplanering
  • Krav på byggnader, byggprodukter, tomter och allmänna platser
  • Bygglov, rivningslov och marklov
  • Byggnadsnämndens arbete
  • Tillsyn över att plan- och bygglagstiftningen följs
  • Överklagande
  • Skadeersättning och inlösen

Tjänster för dig som arbetar med plan- och byggfrågor

JP Infonet erbjuder webbtjänster, utbildningar och rådgivning för dig som arbetar med frågor inom PBL.

Informationstjänsten JP Samhällsbyggnadsnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla som arbetar inom området. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisuppdateringar, ta del av lagkommentarer och analyser inom området.

För dig som vill lära dig mer om plan- och bygglagstiftningen håller vi utbildningar på både ingångs-​ och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 10 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En särskild utredare ska se över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott.

18 aug 2022

Den 1 augusti 2022 ändrades plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen beträffande bland annat effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn.

17 aug 2022

Migrationsverket hyrde enligt ett hyresavtal en lägenhet av en fastighetsägare, vilken användes som bostad för asylsökande. En boende i lägenheten anlade en brand som föranledde skador för drygt 475 000 kronor.

3 jun 2022