Tjänsten ger dig till tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Tjänsten ger dig som till exempel arbetar som beslutsfattare i landsting eller på domstol det underlag du behöver för att fatta rättssäkra beslut. 

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Det är ur denna samling som JP Rättsfallsnet–LPT hämtar samtliga domar och beslut som har avgjorts med stöd av LPT.  På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för ditt arbete.  

JP Rättsfallsnet-LPT bevakar samtliga nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len, Re­ge­rings­rät­ten, kam­mar­rät­ter­na och för­valt­nings­rät­ter­na.

Psykiatrisk vård regleras i hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen. I lagen om psykiatrisk tvångsvård finns kompletterande föreskrifter om psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård). 

I lagen regleras vilka förutsättningar som gäller för tvångsvård samt hur intagning och beslut får gå till. 

Patienten måste informeras om sina rättigheter, däribland rätten att överklaga beslutet om tvångsvård till förvaltningsdomstol.