Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nya kunskapsstöd om anhörigperspektivet

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

Noggrann sekretessprövning krävs även när den som handlingarna berör inte vill att de lämnas ut

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023

Regeringsförslag: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

JO kritiserar nämnd för brister i handläggningen av ärende om tillfälligt utreseförbud

I ett beslut kritiserar JO en socialnämnd för hur handläggningen av ett ärende om tillfälligt utreseförbud enligt LVU gick till. Vår expert Carl-Gustaf Tryblom kommenterar här beslutet.

12 okt 2023

Möjlighet till dispens från nya regler för dygnsvila

SKR, Sobona och Akademikerförbundet SSR har kommit överens om förtydliganden kring dygnsvila och inför en möjlighet till dispens. Regler om dispens börjar gälla den 1 februari 2024. 

12 okt 2023

Uppdrag om att förbereda för ungdomsfängelser

Kriminalvården har fått i uppdrag att förbereda inrättandet av särskilda ungdomsavdelningar för unga i åldern 15–17 år som döms för grov brottslighet.

12 okt 2023

Regeringsuppdrag om att förbättra myndigheters arbete med skyddade personuppgifter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Ny lag gör det straffbart att involvera underåriga i brottslighet

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023

Nya bestämmelser om dygnsvila 1 oktober – har du koll?

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Förstärkt informationsinsats om riskerna vid boffning

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Samtalen till Bris ökade under lovet

Nio procent fler samtal till Bris jämfört med förra sommaren. Samtalen om allvarlig psykisk ohälsa har ökat mest.

22 aug 2023

Viktiga lagändringar på socialområdet halvårsskiftet 2023

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som börjar gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella inom socialområdet.

18 aug 2023

Nationellt hälsoprogram för barn och unga

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Straffen för unga brottslingar ses över

Regeringen till­sätter en utredning som ska överväga och föreslå skärpta regler för unga som begår brott.

18 aug 2023

Att ta del av journaluppgifter mellan vårdgivare och socialtjänst

När och på vilket sätt kan till exempel en sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård ta del av omsorgsjournalen? Läs vår analys!

18 aug 2023

Jäv kopplat till framtidsfullmakt

I denna analys tittar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, närmare på frågan kring jäv kopplat till framtidsfullmakt.

19 jun 2023

JO-kritik mot förhandsbedömningar i biståndsärenden

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Bistånd till andrahandshyra utan hyresvärdens samtycke

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Effekterna av lagändringarna för assistansersättningen avtar

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,