Kurs - Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Offentlighet_och_sekretess_for_socialtjansten16x9.jpgAlla som arbetar inom socialtjänsten konfronteras med frågor kring offentlighet och sekretess samt hantering av de personuppgifter som behandlas. Det spelar ingen roll om du är behandlare, socialsekreterare, chef inom socialtjänsten eller förtroendevald i en socialnämnd. Alla som tillhör en socialnämnd och en socialförvaltning måste ha goda kunskaper om sin sekretess.

Offentlighetsprincipen och sekretessreglerna och deras tillämpning kan uppfattas som svåröverskådliga. Det är inte alltid en lätt uppgift för en socialsekreterare eller en biståndshandläggare att bedöma huruvida en uppgift ska lämnas ut eller inte till någon som har begärt att den lämnas ut.  Det massmediala trycket kan ofta göra att situationen känns pressande. Behovet av en korrekt handläggning och bedömning skärps därför ytterligare.

Kursen Offentlighet och sekretess för socialtjänsten tar ett avstamp i tryckfrihetsförordningen och förklarar vad som är en allmän handling innan vi går noggrant genom alla tillämpliga sekretessbestämmelser och hur man gör sekretessprövningar. Dessutom bearbetar vi ingående de sekretessbrytande bestämmelserna i 26 kap. och 10 kap. OSL samt möjligheterna till samverkan med andra myndigheter utifrån sekretessregleringen.

Vi tar även upp alla relevanta uppgiftsskyldigheter som är utspridda i speciallagstiftning, t.ex. i utlänningslagen, socialförsäkringsbalken etc. Vi berör personuppgiftslagen och den nya dataskyddsförordningen samt hur hanterar man en begäran om registerutdrag enligt PUL.

Tidigare deltagare tyckte;
"Otroligt intressant och nyttig information. Mycket att ta in men Tydligt förklarat så att alla förstår"
"Bra och engagerad föreläsare. Lätt att hänga med och bra dokumentation"
"Natalie är underbar att lyssna på"

Kursen riktar sig till alla som arbetar inom socialtjänsten (både IFO och Vård och omsorg). 

Det här är en av våra kurser inom socialrätt.

Kursledare

Natalie Glotz Stade

Stadsjurist, Malmö stad

Natalie Glotz Stade arbetar som stadsjurist i Malmö stad sedan 2008 där hon bland annat ger rådgivning och utbildning till de kommunala förvaltningarna, tjänstemännen och förtroendevalda. Hos JP Infonet håller Natalie kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Programpunkter för utbildningen

Vad är en allmän handling?

 • Förvarad, inkommen och upprättad – en allmän handling
 • Undantagen: vilka handlingar blir inte allmänna handlingar?
 • Skyldigheter utifrån offentlighetsprincipen:
  • Registreringsskyldighet, undantagen från denna för socialtjänsten
  • Att lämna ut en allmän handling, att göra sekretessprövningar, om avgifter
  • Att arkivera
 • Vad är en offentlig handling?

 Sekretessbestämmelser och hur man gör sekretessprövningar

 • Socialtjänstsekretessen, 26 kap. OSL
 • Hälso- och sjukvårdssekretess 25 kap. OSL
 • Personaladministrativ sekretess, 39 kap OSL och 10 § OSF
 • Barns sekretess i förhållande till vårdnadshavarna, vad får lämnas ut till vårdnadshavare i olika situationer
 • Sekretess och gode män/anhöriga
 • Undantag från sekretessen

 Sekretessbrytande bestämmelser

 • Sekretessbrytande bestämmelser i 10 kap. OSL
 • Sekretessbrytande bestämmelser i 26 kap. OSL
 • Särskilt om partsinsyn
 • Särskilt om myndighetsöverskridande samverkan (nämnder emellan, med Polismyndighet, hälso-och sjukvården etc.)
 • Särskilt om vårdnadstvister och kommunens roll i vårdnadsmål
 • Särskilt om uppgiftsskyldigheter i speciallagstiftning

 Handläggning av ett utlämningsärende

 • Handläggningsprocessen
 • Hur skriver man ett beslut om att inte lämna ut en allmän handling alt. om att sekretessbelägga uppgifter

 Om begäran av registerutdrag enligt PUL

 • Personuppgiftslagen och den nya dataskyddsförordningen.
 • Hur hanterar man en begäran om registerutdrag enligt PUL.

KONTAKT

Har du frågor om kursen Offentlighet och sekretess för socialtjänsten eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000