Kurs - Kommunal avtalssamverkan

Kommunal_avtalssamverkan_16x9.jpg

Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer. Många gånger sker samarbetet i reglerad form, t.ex. inom ramen för en gemensam nämnd, som ett kommunalförbund eller som ett kommunalt aktiebolag. Det är också vanligt att samarbetet sker genom att kommunen ingår en särskild överenskommelse eller avtal med de andra parter som också deltar i samarbetet. Genom en ändring i kommunallagen den 1 juli 2018 har möjligheterna till samverkan genom avtal utökats genom s.k. kommunal avtalssamverkan.

En central fråga då kommuner och landsting väljer att samarbeta är vilken form samarbetet bör sker för att ge bästa effekt. En annan viktig fråga är om samarbetet är tillåtet och vilka eventuella gränser som lagstiftning ställer upp.

Utbildningen innehåller en gedigen och praktiskt orienterad genomgång av de olika former som finns för kommunalt samarbete. Exempel på relevanta handlingar, t.ex. bolags- och förbundsordningar samt aktieägaravtal kommer att presenteras. Under utbildningen kommer även de ramar och gränser som finns för kommunalt samarbete att gås igenom.

Kursen vänder sig till tjänstemän, handläggare, jurister, ekonomer, förtroendevalda m.fl. i kommuner och landsting som i sin roll behöver hantera frågeställningar avseende kommunalt samarbete. Kursen är också av stor relevans för advokater, revisorer och andra som i sin yrkesroll lämnar råd och på annat sätt är involverade då kommuner och landsting samarbetar.

Det här är en av våra kurser inom offentlig förvaltning.

Kursledare

Patrik Kastberg

Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar föraktiebolags- och kommunalrätt. Han håller utbildning inom offentlig förvaltning.

Programpunkter för utbildningen

  • Vilka former för kommunalt samarbete finns?
  • Vad gäller när en kommen eller ett landsting samarbetar med det privata?
  • Vilka möjligheter till ökat samarbete ger de nya bestämmelserna om kommunal avtalssamverkan?
  • Vad är en gemensam nämnd, ett kommunalförbund respektive ett kommunalt aktiebolag?
  • Kan ”ägarkommunerna” köpa tjänster av det gemensamt ägda bolaget utan att upphandla?
  • Vad innebär det s.k. Hamburgundantaget?
  • Vad bör ett samarbetsavtal innehålla?
  • Vilka gränser för samarbete ställs upp i kommunallagen och i annan lag?

Dessa och många fler frågor kommer att besvaras och belysas under kursen som syftar till att ge praktisk och tillämpbar kunskap om hur kommuner och landsting kan samarbeta.

Kontakt

Har du frågor om kursen Ny kommunallag - med fokus på vad kommuner och landsting får göra eller undrar något kring vårt övriga kursutbud, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000