Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Noggrann sekretessprövning krävs även när den som handlingarna berör inte vill att de lämnas ut

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023

Rättshaverist begär ut abortjournaler om och om igen

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Beslut om att utöka kommunstyrelse upphävs

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Ja till förslag om ändringar i kommunallagen

Riksdagen har klubbat igenom regeringens förslag om ändringar i kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning samt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

7 nov 2023

Excelfil fick omvandlas till PDF innan den lämnades ut

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

Sekretessen mellan myndigheter kan tas bort

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023

Förslag om auktorisationssystem för e-legitimering och digital post

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa en lag om auktorisationssystem för e-legitimering och digital post. Lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2024. 

9 okt 2023

Ny kameraoffensiv mot kriminella nätverk

Regeringen presenterade nyligen en ny kameraoffensiv, som bland annat ska ge polisen bättre förutsättningar att använda sig av ansiktsigenkänning, automatisk avläsning av registreringsskyltar och direktåtkomst till trafikkameror.

9 okt 2023

Regeringsuppdrag om att förbättra myndigheters arbete med skyddade personuppgifter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Nya bestämmelser om dygnsvila 1 oktober – har du koll?

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

En myndighet måste inte lämna ut handlingar digitalt

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Kartläggning av myndigheters kommunikationsverksamhet

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Uppfyller 11 och 12 §§ förvaltningslagen lagstiftarens syfte?

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023

Jäv kopplat till framtidsfullmakt

I denna analys tittar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, närmare på frågan kring jäv kopplat till framtidsfullmakt.

19 jun 2023

Ny rapport om valdeltagandet i det senaste riksdagsvalet

Valdeltagandet sjönk i flera olika befolkningsgrupper i det senaste riksdagsvalet. Det visar SCB:s stora valdeltagarundersökning ”Deltagandet i de allmänna valen 2022” som nyligen släpptes.

9 jun 2023

Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Här kan du läsa en sammanfattning av proposition 2022/23:119 Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

9 jun 2023

Ny lag om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

24 apr 2023

Lättnader för kamerabevakning i vissa verksamheter

En utredare ska föreslå lagändringar i syfte att göra det enklare att kamerabevaka för bland annat kommuner som utför en uppgift av allmänt intresse.

24 apr 2023

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,