Kurs – Ledningsrätt – rätt att uträtta och förvalta ledningsinfrastruktur

Ledningsratt_ratt_att_utratta_och_forvalta_ledningsinfrastruktur_ny.jpg

Den som äger och förvaltar olika typer av ledningar måste nyttja annans mark. Den rätten kan regleras på flera olika sätt, bl.a. genom nyttjanderättsavtal och servitut, men den rättsfigur som är särskilt utformad för dessa fall är ledningsrätten.

Hur ledningsrätt bildas, ändras och upphävs är reglerat i lag. Vi går under kursen igenom hur en ledningsrättsförrättning hos lantmäterimyndigheten går till och hur du kan agera för att tillvarata dina intressen och förenkla förrättningen.

Ledningsrätten möter många andra avtal. Det gäller dels andra rättigheter såsom nyttjanderätter och servitut, dels andra avtal som ledningshavaren har. Att utforma en struktur där ledningsrätten inte bara formellt utan också praktiskt fungerar på ett bra sätt tillsammans med omgivningen och ledningsägarens andra behov kräver relativt breda kunskaper. Går det till exempel att samordna ledningsrätten med andra avtal? I vilka lägen är det bättre att lösa behovet med servitut eller nyttjanderätt istället för ledningsrätt? Och vilka kostnader i fråga om utförande och förvaltning följer av olika val?

Kursen är relativt bred och ger en bild av hur du kan säkra ledningsinfrastruktur vid utbyggnad och förvaltning. Fokus ligger på ledningsrätten som verktyg, men även andra upplåtelseformer behandlas. Kursen innehåller en blandning av teori och praktiska tips och råd.

Kursen riktar sig till ledningsägare, kommuntjänstemän på mark- eller exploateringsenheter, jurister, konsulter, advokater med flera som kommer i kontakt med ledningsrätter.

Kursledare

Tomas Vesterlin

Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Civilingenjören och juristen Tomas Vesterlin är specialiserad på förrättningsjuridik och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bl.a. som fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

Ni får svar på bland annat dessa frågor:

  • Hur bör jag agera inom ramen för en ledningsrättsförrättning?
  • Vad kan jag reglera genom ledningsrätt och vad kräver avtal?
  • I vilka fall bör jag lösa markåtkomsten med servitut eller nyttjanderätt istället?
  • Vilken rätt ger ledningsrätten ledningshavaren respektive markägaren?
  • Vid avsteg från ledningsrätt eller annan markupplåtelse, vad gäller då?
  • Hur hanterar jag praktiska utförande- och förvaltningsåtgärder?