Kurs - Diarieföring och arkivering

Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna halvdagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

All offentlig förvaltning, såväl statlig som kommunal, ska vara rättssäker och av hög kvalitet. För att uppnå rättssäkerhet krävs att handlingar diarieförs enligt gällande regler och även att arkivering och gallringen sker på ett korrekt sätt. Den generella tillsynen över offentlig verksamheten vilar på Justitieombudsmannen JO. Riksarkivet sköter vidare tillsynen specifikt kring diarie- och arkivfrågor.

Kursen Diarieföring och arkivering riktar sig till dig som i tjänsten arbetar med eller har ansvar för diarieföring, arkivering och gallring av handlingar inom offentlig verksamhet. Kursen passar såväl för de med juridisk utbildning som de med annan utbildning.

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Bra kurs med duktig föreläsare som givit mig mycket nytt och även reflektioner"

"Mycket bra föreläsning och föreläsare, det blir aldrig tråkigt!"
"Bra intressant och underhållande"

Föreläsare

Malen Wallén

Jurist

Jurist Malen Wallén, Post- och telestyrelsen är mycket kunnig inom offentligrättsliga området och är en mycket god pedagog.

Programpunkter för utbildningen

Inledning

 • Vad definierar en allmän handling och vad innebär offentlighetsprincipen?

Allmänna handlingar

 • Belysning av begreppen myndighet, handling och förvaring.
 • Vad är inkomna respektive upprättade handlingar?
 • Minnesanteckningar och mellanprodukter.
 • Skyndsamt, vad innebär det?
 • Diarieföring och registrering.
 • Särskilt om elektroniska handlingar.
 • Hantering av olika sorters handlingar, säkerhetsaspekter m.m.

Arkivering och gallring

 • Vad är gallring och varför gallrar man?
 • Vilka regler gäller?
 • Leverans av arkiv.

Kontakter

Har du frågor om kursen Diarieföring och arkivering eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000