Kurs - Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel

Överprövningsprocessen och de andra rättsmedel som står till buds har kommit att inta en mycket central roll på upphandlingsrättens område.Överprövningsreglerna är komplexa och under ständig förändring, bl.a. till följd av det stora antalet domstolsavgöranden avseende processuella frågor som meddelas på området. För såväl upphandlande myndigheter som leverantörer är det väsentligt att veta vad vilka spelregler som gäller när en upphandling hamnar i domstol.

Överprövningsprocessen är en ”hybrid”. Grunden är den allmänna förvaltningsprocessen, samtidigt som överprövningsprocessen kanske har fler likheter med den dispositiva tvistemålsprocessen än med mål enligt förvaltningsprocesslagen. Vidare har överprövningsprocessen under senare år kommit att bli alltmer komplicerad med svåra frågeställningar gällande processram, partsställning, rättskraft m.m.

Fokus under kursen Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel kommer att vara de processuella reglerna för överprövning av upphandlingar. De övriga rättsmedlen på upphandlingsområdet (ogiltighet av avtal, upphandlingsskadeavgift och skadestånd) kommer också att behandlas. Vi kommer att gå igenom överprövningsprocessens plats inom den allmänna förvaltningsprocessen och redogöra för dess särdrag. Vi kommer bl.a. att behandla frågor rörande olika typer av överprövning, partsställning, processram, överklagbarhet, talerätt, rättskraft och skadestånd.

Under kursen kommer vi även att gå igenom ett flertal för överprövningsprocessen centrala rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, t.ex. ”Arqdesign-målet” (HFD 2011 ref. 29), ”Europark-målet” (HFD 2013 ref. 24), ”Avonova-målet” (HFD 2015 ref. 55) samt HFD 2017 ref. 62. Kursen kommer även att behandla flera viktiga avgöranden från Högsta domstolen avseende skadestånd på upphandlingsrättslig grund.

Deltagarkommentarer från tidigare tillfälle:
"Bra, intressant och pedagogiskt upplagt" 
"Aktuell kurs med intressant och aktuellt innehåll"
"Kunniga, pedagogiska föreläsare, mycket givande"
"Utmärkt genomgånga av flödet med kopplingar till aktuella rättsfall"

Kursen riktar sig till jurister och andra inom såväl offentlig som privat sektor som är verksamma inom offentlig upphandling och som i arbetet stöter på frågor rörande överprövningsprocesser m.m. Du bör ha grundläggande kunskaper om upphandlingsområdet i stort och gärna även om de rättsmedel som finns på området.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Bra utbildningsdag och bra tempo. Bra föreläsare"
"Kursen har varit lärorik och pedagogisk"
"Utmärkt genomgång av flödet med kopplingar till aktuella rättsfall"

Föreläsare

Olof Larsberger

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Advokat Olof Larsberger har arbetat ca tio år med offentlig upphandling och har återkommande rankats som en ledande expert inom detta område av Who’s Who Legal och Legal 500.

Anton Johansson

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Advokat på Kastell Advokatbyrå. 

Programpunkter för utbildningen

  • Förvaltningsprocessen enligt förvaltningsrättslagen.
  • Överprövning av upphandling.
  • Överprövning av avtalets giltighet.
  • Skadestånd
  • Överprövningsprocessens särdrag, frågor om processram, överklagbarhet, talerätt, rättskraft och den vinnande leverantörens eventuella roll
  • Praxisutveckling på det upphandlingsprocessuella området
  • Ersättning och skadestånd.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom upphandling, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000