Kurs

Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel

Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel

Om kursen

Rättsmedlen intar en mycket central roll inom offentlig upphandling. Många upp­handlingar hamnar – av den ena eller andra orsaken – i domstol. Överprövnings­processen i dess olika former – av upphandling och avtals giltighet – är i särklass vanligast. Men även skadestånd har blivit ett betydelsefullt rättsmedel på upp­handlingsområdet.

Därtill kan domstol, på talan av Konkurrensverket, besluta om böter – så kallad upphandlingsskadeavgift – vid överträdelser av upphandlings­reglerna. För såväl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer är det väsentligt att veta vilka spelregler som gäller när väl en upphandling blir föremål för ett domstolsförfarande.

Processreglerna på upphandlingsområdet skiljer sig åt mellan de olika måltyperna. Medan skadeståndsmål är dispositiva tvistemål i allmän domstol har överprövnings­målen sin grund i den allmänna förvaltningsprocessen. Samtidigt har överpröv­nings­processen kanske fler likheter med just den dispositiva tvistemålsprocessen än med mål enligt förvaltningsprocesslagen. Överprövningsprocessen har under senare år också kommit att bli alltmer komplicerad med svåra frågeställningar gällande processram, partsställning, talerätt, rättskraft m.m. Därtill har reglerna länge varit under kontinuerlig utveckling, inte minst till följd av det stora antalet domstols­avgöranden avseende processuella frågor som meddelas på området.

Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskap inom det upphandlings­processuella området. Kursledarna, två av Sveriges ledande processadvokater inom offentlig upphandling, kommer att gå igenom detta viktiga – och snåriga – regelverk och utifrån domstolspraxis på området, praktiska exempel och egna erfarenheter identifiera dess innehåll och utmaningar. Ledstjärnan för dagen kommer att vara interaktion och kursdeltagarna välkomnas att löpande ställa frågor, delta i diskussionerna och dela med sig av sina egna erfarenheter.

Fokus kommer att ligga på de processuella reglerna för överprövning.  Kursledarna kommer att gå igenom överprövningsprocessens plats inom den allmänna förvaltningsprocessen och redogöra för dess särdrag. De kommer bland annat att behandla frågor rörande de olika typerna av överprövning, partsställning, processram, överklagbarhet, talerätt och rättskraft. Som ett led i detta kommer kursledarna att bland annat gå igenom ett flertal för överprövningsprocessen centrala rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, till exempel ”Arqdesign-​målet” (HFD 2011 ref. 29), ”Europark-​målet” (HFD 2013 ref. 24), ”Avonova-​målet” (HFD 2015 ref. 55) samt HFD 2017 ref. 62.

Upphandlingsskadeavgift och skadestånd kommer också att behandlas under kursen. Kursledarna kommer härvid bl.a. gå igenom flera viktiga avgöranden från Högsta domstolen avseende skadestånd på upphandlingsrättslig grund.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning och omfattar 6,25 timmar. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till jurister och andra inom såväl offentlig som privat sektor som är verksamma inom offentlig upphandling och som i arbetet stöter på frågor rörande överprövningsprocesser med mera. Du bör dessutom ha grundläggande kunskaper om upphandlingsområdet i stort och gärna även om de rättsmedel som finns på området.

Programpunkter

 • Förvaltningsprocessen enligt förvaltningsrättslagen.
 • Överprövningsprocessens särdrag, frågor om processram, överklagbarhet, talerätt, rättskraft och den vinnande leverantör roll
 • Överprövning av upphandling.
 • Överprövning av avtalets giltighet.
 • Upphandlingsskadeavgift
 • Skadestånd
 • Praxisutveckling på det upphandlingsprocessuella området

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 6 kursdeltagare

Olof Larsberger

Kursledare

Olof Larsberger Advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå

Olof Larsberger har lång och gedigen erfarenhet som processadvokat inom bl.a. offentlig upphandling. Han omnämns återkommande som en ledande jurist i Sverige inom såväl offentlig upphandling som tvistlösning av erkända rankinginstitut som Who’s Who Legal, Chambers och Legal 500. Olof skriver för JP Upphandlingsnet, är medförfattare till lagkommentaren till LOU och håller utbildning inom offentlig upphandling.

Anton Andersson

Kursledare

Anton Andersson Advokat, Kastell Advokatbyrå

Anton Andersson har lång erfarenhet av tvistlösning inom offentlig upphandling. Han har företrätt leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter i ett stort antal överprövningsprocesser samt agerat ombud i upphandlingsrättsliga skadeståndsmål och mål om upphandlingsskadeavgift. Anton håller utbildning inom offentlig upphandling

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024

Konkurrensverket anser att en kommun frångått lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av byggentreprenad. Kommunen kan nu tvingas betala tre miljoner kronor i böter.

28 feb 2024

Den regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal till sjukvården får grönt ljus av kammarrätten.

27 feb 2024