Kurs – Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet

Att utreda ett barns behov av skydd och stöd är komplext och leder inte sällan till livsavgörande följder för barnet. Barnavårdsutredningar är en av socialtjänstens mest krävande uppgifter – att agera för barnets bästa. Hur ser barnets behov och situation ut, kontra vårdnadshavarnas förmåga? Det krävs såväl god kunskap om sociallagstiftningen som kompetens kring barns behov, samtal med barn och föräldrar och utredningsmetodik.

Syftet med denna dag är att ge en helhetsbild av regelverket under de olika momenten i processen och att få fördjupade kunskaper om bakgrunden till lagstiftningen och hur den ska tillämpas.

Särskilt fokus läggs på vikten av delaktighet och barnets bästa. Vi går igenom hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna leda fram till ett så välgrundat ställningstagande som möjligt.

Du kommer också att få med dig en fördjupad förståelse för, nya tankar om samt konkreta tips kring själva utredningsprocessen.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med barnutredningar, antingen som socialsekreterare, konsult eller arbetsledare/chef.

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle:
"Bra och tydlig kurs, bra med pauser"
"Väldigt kunnig och proffsig föreläsare, gav ett kompetent intryck och svarade på alla frågor"
"Välplanerad och väl genomförd med utmärkt föreläsare"
"Mycket bra och informativ dag"

Kursledare

Ulrika Ekebro

Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • Socialtjänstens övergripande ansvar
 • Kriterier för god kvalitet
 • Barns rättigheter enligt barnkonventionen och annan lagstiftning
 • Handläggning av ansökan och anmälningar
 • Förhandsbedömning och skyddsbedömning
 • Utredningsplanen – ett reellt verktyg
 • Delaktighet
 • Utredningsprocessen
 • Handläggning och dokumentation av utredningsarbetet
 • Barns behov i centrum – BBIC m.m.
 • Att sammanställa beslutsunderlag
 • Analys på ett systematiskt sätt
 • Bedömning – socialtjänstens professionella slutsats gällande barnets bästa
 • Att fatta välgrundade beslut
 • Kort om planering av insats