Kurs – Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet

Barnavårdsutredningar är en uppgift som ställer stora krav på socialtjänsten. Detta gäller såväl kunskap om sociallagstiftningen som kompetens avseende utredningsmetodik, samtal med barn, barns behov och mycket annat.

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper för genomförandet av rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet. Dagen omfattar en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive nya lagändringar. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån kan tillvaratas.

Kursen Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet vänder sig till arbetsledning och handläggare med utredningsansvar inom området barn och unga, samt andra berörda inom socialtjänsten.

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle:
"Bra och tydlig kurs, bra med pauser"
"Väldigt kunnig och proffsig föreläsare, gav ett kompetent intryck och svarade på alla frågor"
"Välplanerad och väl genomförd med utmärkt föreläsare"
"Mycket bra och informativ dag"

Kursledare

Ulrika Ekebro

Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • Socialtjänstens övergripande ansvar
 • Kriterier för god kvalitet vid barnavårdsutredningar
 • Barns rättigheter enligt Barnkonventionen och annan lagstiftning
 • Handläggning av ansökan och anmälningar
 • Utredningsplanen – ett reellt verktyg
 • Handläggning och dokumentation av utredningsarbetet
 • Barns behov i centrum – inte så enkelt som att "bara" använda BBIC
 • Kunskapsbaserade utredningar – användning av EBP
 • Analys på ett systematiskt sätt
 • Bedömning – socialtjänstens professionella slutsats gällande barnets bästa
 • Beslut
 • Vårdplan