Skoljuridisk fördjupningskurs

Skoljuridikens roll har ökat framförallt efter införande av skollagen 2011 och de senaste årens satsning och debatt kring och om skolfrågorna. Olika satsningar har gjorts bl.a. genom en obligatorisk befattningsutbildning för rektorer samt andra kompetenshöjande insatser på området.

Skoljuridisk fördjupningskurs behandlar några av de mest aktuella frågorna inom grundskola och andra obligatoriska skolformer med utgångspunkt i skollagen och dess praktiska tillämpning. Fördjupning sker inom aktuella områden som just nu är av störst praktiskt betydelse för dig som arbetar med skoljuridiska frågor.

Kursen vänder sig till rektorer, skolchefer och andra personer med lednings- eller samordnande ansvar inom såväl kommunala som fristående skolor samt till tjänstemän inom den kommunala förvaltningen.

Det är önskvärt att deltagaren har förkunskaper motsvarande rektorsutbildningen eller liknande.

Kommentarer från tidigare kurstillfälle:
"Enormt intressant, informativt, angeläget. Bra med att få ta upp egna fall och frågor"
"Mycket välordnad kurs med bra och påläst föreläsare"
"Jättebra att få hjälp med hur vi ska tolka våra lagar mot ärenden vi står inför, som känns svåra"

Föreläsare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter för utbildningen

  • Inledning med senaste utvecklingen och aktuella reformer
  • Skolplikten, aktuella frågor, bl.a. ansvar för skolplikt, bevakning, elever med omfattande frånvaro m.m
  • Skolans ansvar att motverka kränkande behandling
  • Resursfördelning, bl.a. tilläggsbelopp och annan ersättning till elever i behov av särskilt stöd.
  • Offentlighet och sekretess
  • Betyg och betygssättning
  • Trygghet och studiero, bl.a. ordningsregler, disciplinära åtgärder och andra ingripanden mot elever

Kontakt

Har du frågor om kursen Skoljuridisk fördjupningskurs eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000