Kurs

Detaljplaners samspel med miljöbalken

Detaljplaners samspel med miljöbalken

Om kursen

Kursen innehåller en genomgång av de regler i plan- och bygglagen (PBL) som påverkar planprocesser, exploateringsavtal med mera med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar som varit i kraft sedan 1 januari 2018 är inkluderade i kursen. Även lagstiftningen om miljökvalitetsnormer från och med 1 januari 2019 nämns kort. Vi tittar även på hur strandskyddet, artskyddet och frågorna om brukningsvärd jordbruksmark spelar in.

PBL förnyades i sin helhet 2 maj 2011 och sedan ikraftträdandet har det skett oerhört många ändringar i den nya lagen, de senaste under 2022. Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler om miljöbedömningar och miljökvalitetsnormer, något som påverkar kommunernas planprocesser på ett betydande sätt.Vad krävs nu i form av samråd och underlag?

Vad händer med redan pågående planering?

Hur påverkar miljökvalitetsnormerna planprocessen?

Under kursen går vi igenom grundstrukturen för de ändringar som skett i PBL. Vi tittar på planprocesser och exploateringsavtal. Vi fördjupar oss särskilt i miljöfrågor såsom saneringskrav samt tillstånds- och anmälningskrav liksom miljökonsekvensbeskrivningarna med fokus på samspelet och kopplingarna mellan lagstiftningen. Vi redovisar nytillkomna rättsfall. Under kursen analyserar och diskuterar vi även praktiska fall.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom kommun eller länsstyrelse men passar även dig som arbetar som fastighetsutvecklare, konsult, juridisk rådgivare med mera. Kursen är en fördjupningskurs och passar dig som har arbetat inom området i några år.

Programpunkter   • Allmänt om PBL
  • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
  • Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen
  • Nya regler om markanvisningsavtal och exploateringsavtal- även med koppling mot saneringskrav
  • Sampel med nya regler om miljöbedömning och MKB
  • Strandskyddet och dess betydelse vid detaljplanering
  • Andra kopplingar till miljöbalken 
  • Frågor

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 6 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

  • "Jättebra, Pia är väldigt kunnig och bra som föreläsare." David Reuterskiöld Seniorkonsult miljö Norconsult AB

Pia Pehrson

Kursledare

Pia Pehrson Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Advokaten Pia Pehrson har mångårig erfarenhet från rådgivning och utbildning inom områdena miljörätt och plan- och bygglovsjuridiken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Samhällsbyggnadsnet och JP Miljönet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Detaljplaners samspel med miljöbalken

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Från och med 1 februari 2023 sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar.

17 jan 2023

MÖD fann i sakfrågan att detaljplanen inte skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset och fastställde därför kommunens antagandebeslut. Läs vårt referat!

13 jan 2023

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation. 

21 nov 2022