Kurs – Detaljplaners samspel med miljöbalken

Plan_och_bygglagen_och_miljobalken_16x9.jpg

Kursen innehåller en genomgång av de regler i plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal med mera med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar som varit i kraft sedan 1/1 2018 är inkluderade i kursen. Även den nya lagstiftningen om miljökvalitetsnormer från och med 1/1 2019 nämns kort.

Plan och bygglagen (PBL) förnyades i sin helhet 2 maj 2011 och sedan ikraftträdandet har det skett oerhört många ändringar i den nya lagen, de senaste under 2018. Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler om miljöbedömningar och MKN något som påverkar kommunernas planprocesser på betydande sätt.

  • Vad krävs nu i form av samråd och underlag? Vad händer med redan pågående planering?
  • Hur påverkarmiljökvalitetsnormerna planprocessen?

Under kursen går vi igenom grundstrukturen för de ändringar som skett i PBL. Vi tittar på planprocesser och exploateringsavtal. Vi fördjupar oss särskilt i miljöfrågorna som saneringskrav och tillstånds/anmälningskrav liksom miljökonsekvensbeskrivningarna med fokus på samspelet och kopplingarna mellan lagstiftningen. Vi redovisar nytillkomna rättsfall. Under kursen analyserar och diskuterar vi även praktiska fall.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom kommun eller länsstyrelse men passar även dig som arbetar med som fastighetsutvecklare, konsult, juridisk rådgivare med flera. 

Kursledare

Pia Pehrson

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Advokaten Pia Pehrson har mångårig erfarenhet från rådgivning och utbildning inom områdena miljörätt och plan- och bygglovsjuridiken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Samhällsbyggnadsnet och JP Miljönet.

Programpunkter för utbildningen

  • Allmänt om PBL
  • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
  • Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen
  • Nya regler om markanvisningsavtal och exploateringsavtal- även med koppling mot saneringskrav
  • Sampel med nya regler om miljöbedömning och MKB
  • Strandskyddet och dess betydelse vid detaljplanering
  • Andra kopplingar till miljöbalken 
  • Frågor
"Jättebra, Pia är väldigt kunnig och bra som föreläsare."

David Reuterskiöld, Seniorkonsult miljö - Norconsult AB