Kurs - Detaljplaners samspel med miljöbalken

Kursen innehåller en genomgång av de regler i Plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal mm med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar i miljöbalken som varit i kraft sedan 1/1 2018 är inkluderade i kursen. Även den nya lagstiftningen om miljökvalitetsnormer fr.o.m. 1/1 2019 nämns kort.

Plan och bygglagen (PBL) förnyades i sin helhet 2 maj 2011 och sedan ikraftträdandet har det skett oerhört många ändringar i den nya lagen, de senaste under 2018. Fr.o.m. 1 januari 2018 gäller nya regler om miljöbedömningar och MKN  något som påverkar kommunernas planprocesser på betydande sätt.

- Vad krävs nu i form av samråd och underlag? Vad händer med redan pågående planering?
- Hur påverkarmiljökvalitetsnormerna planprocessen?

Under kursen Plan- och bygglagen och miljöbalken går vi igenom grundstrukturen för de ändringar som skett i PBL. Vi tittar på planprocesser och exploateringsavtal. Vi fördjupar oss särskilt i miljöfrågorna som saneringskrav och tillstånds/anmälningskrav liksom miljökonsekvensbeskrivningarna med fokus på samspelet och kopplingarna mellan PBL och miljölagstiftningen. Vi redovisar nytillkomna rättsfall.  Under kursen analyserar och diskuterar vi även praktiska fall.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med PBL och miljörättsliga frågeställningar inom kommun eller länsstyrelse men passar även dig som arbetar med frågorna i rollen som fastighetsutvecklare, konsult, juridisk rådgivare m.fl.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Extremt kompetent föreläsare"
"Intressant och bra sammanfattning. Bra avvägning mellan rasterna. Bra och tydlig föreläsare"
"Väldigt bra"

Föreläsare

Pia Pehrson

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Advokaten Pia Pehrson har mångårig erfarenhet från rådgivning och utbildning inom områdena miljörätt och plan- och bygglovsjuridiken. Föreläser inom miljörätt och skriver för JP Samhällsbyggnadsnet och JP Miljönet.

Programpunkter för utbildningen

  • Allmänt om PBL.
  • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
  • Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen
  • Nya regler om markanvisningsavtal och exploateringsavtal- även med koppling mot saneringskrav
  • Sampel med miljöbalkens nya regler om miljöbedömning och MKB
  • Strandskyddet och dess betydelse vid detaljplanering
  • Andra kopplingar till miljöbalken 
  • Frågor
"Jättebra, Pia är väldigt kunnig och bra som föreläsare."

David Reuterskiöld, Seniorkonsult miljö - Norconsult AB