hammer lagkommentar till ledningsrättslagen

Lagkommentar till ledningsrättslagen skriven av jurist och miljörättsexpert Stefan Rubenson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till ledningsrättslagen

Ledningsrättslagen (1973:1144) har till syfte är att ge ledningsägare en sakrättsligt skyddad rätt att dra fram och bibehålla olika slags ledningar över annans mark. Ledningsrätten skapar möjlighet att utnyttja ett utrymme inom en fastighet för en ledning eller en annan anordning även om fastighetsägaren motsätter sig det. Avsikten har varit att skapa ett särskilt rättsinstitut som kan anses vara lämpligare för syftet än servitut och nyttjanderätt och mindre komplicerat än expropriation.

De ledningar som ingår i ledningsrättslagen är kommunikationsnät, till exempel optisk fiber eller teleledning, kommunikationsmaster, starkströmsledningar, vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar och gas- och oljeledningar. Dessutom kan ledningsrätten omfatta vissa tillbehör som är nödvändiga för ledningens funktion. Det kan till exempel röra sig om transformatorer, pumpstationer, brunnar, stolpar, stag med mera.

Ledningsrättslagen kommenteras paragraf för paragraf med utgångspunkt i lagstiftning, förarbeten och praxis från Högsta domstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Även äldre praxis från landets hovrätter kommenteras i den utsträckning avgörandena fortfarande är relevanta.

Stefan Rubenson har varit chef för Miljödepartementets rättsavdelning och ordförande och chef för Statens va-nämnd.

Författare

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Giltighetstiden för regleringen av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder förlängs.

18 apr 2023

Ett brev från kund till entreprenör ansågs inte utgöra ett skadeståndskrav enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Det fastställer Högsta domstolen.

18 apr 2023

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i jordförvärvslagen. De nya reglerna föreslås börja gälla den 15 april 2023

9 mar 2023