Rättsprocessen kring Preemraff i Lysekil fortsätter

Rättsprocessen kring Preemraff i Lysekil fortsätter. Regeringen har nu beslutat att ta över prövningen av Preems ansökan om utökad verksamhet vid bolagets raffinaderi. Det innebär att det är regeringen, och inte Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som kommer att besluta i frågan. Domstolen kommer därför överlämna målet till regeringen som ska besluta om Preem ska få sitt tillstånd eller inte. Det är dock fortfarande MÖD som ska bereda målet, det vill säga sköta all handläggning av de överklaganden som kommit in. Det innebär att domstolen bland annat kommer hålla de muntliga förhandlingar som tidigare har planerats. Först när handläggningen är klar kommer regeringen att kunna ta ett slutligt beslut i ärendet.

miljo_preemraff_fortsattning.jpg

Det som möjliggör för regeringen att ta över målet är en bestämmelse i miljöbalkens 17 kapitel som säger att regeringen får förbehålla sig rätten att pröva verksamheter som kan vara av betydande omfattning för att uppnå miljöbalkens mål, till exempel målet att nå en hållbar utveckling. Regeringen menar att miljöbalken mål inkluderar en begränsning av klimatpåverkan. Det är väldigt ovanligt att regeringen väljer att ta över ärenden på detta sätt, men det har hänt till exempel vid tillståndsprövningen av Öresundsbron. Oftast har regeringen valt att inte ta upp uppmärksammade ärenden bland annat kalkstensbrottet i Bunge och forskningsanläggningen ESS i Lund.

Regeringen uppger att det som ligger bakom deras beslut är kravet på att regeringen måste leva upp till klimatlagen och styra mot att minska Sveriges utsläpp. Klimatlagen, som infördes 2017, säger nämligen att regeringen har en skyldighet att bedriva ett arbete som minskar utsläppen av koldioxid. Regeringen anser därför att den måste uppnå de mål som riksdagen har beslutat om. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin menar också att Preemraff kan påverka framtida politik eftersom en tillåtelse kommer leda till att framtida regeringar blir tvungna att arbeta för att minska utsläppen i andra sektorer.

Frågan kvarstår dock hur ett tillstånd förhåller sig till EU:s regler om utsläppsrätter. Enligt dessa regler får det nämligen inte ställas krav på koldioxidutsläpp för verksamheter som ingår i EU:s system om utsläppsrätter. Till saken hör att EU:s bestämmelser har företräde framför svensk rätt. I denna fråga uppger Isabella Lövin att regeringens ståndpunkt är att en utökad verksamhet inte omfattas av systemet för utsläppsrätter innan den har fått tillåtelse. Hon menar att det som regeringen nu kommer pröva är själva tillåtligheten av den utökade verksamheten.

Tillståndet för Preemraffs verksamhet är således långt från avgjort. Eftersom frågan om utsläppsrätter kommer från EU-rätten är det möjligt att även EU-domstolen blir inblandad i processen genom ett så kallat förhandsavgörande, det vill säga en tolkning av hur EU:s lagar ska tillämpas. Detta återstår att se om det kommer bli aktuellt. Det som kommer hända härnäst är att MÖD håller huvudförhandling i början av nästa år.

Björn_Spejare_120x150.jpg

Björn Spejare
Jurist och redaktör
JP Miljönet

Publicerad 12 sep 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Nytt intressant avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, läs mer om det här!

29 sep 2023

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023