Nya lagar på utbildningsområdet 1 juli 2017

Flera viktiga lagar och förordningar på skolans område trädde i kraft vid halvårsskiftet 2017. Bland de nya lagarna finns bland annat ett nytt typ av studiestöd och en skyldighet att erbjuda lovskola.

Den 2 juli infördes ett nytt studiestöd, så kallat studiestartstöd, som ett komplement till studiemedelssystemet. Syftet är att öka rekryteringen till studier bland personer som har kort utbildning och ett stort utbildningsbehov och förbättra deras möjligheter till att etablera sig på arbetsmarknaden.

Från och med den 1 april 2017 infördes betyg på försök från och med årskurs 4. Försöksverksamheten är frivillig och omfattar högst hundra skolenheter i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Den nya förordningen innehåller bestämmelser om sådan försöksverksamhet med start från och med läsåret 2017/18 och som längst till och med juni 2021.


Halvårsskiftets nya lagar och förordningar på skolans område

Tidigare har det varit frivilligt för skolhuvudmän att anordna lovskola. Från och med den 1 augusti 2017 blir huvudmännen enligt skollagen skyldiga att i vissa situationer erbjuda elever i grundskolan undervisning under skollov. Lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven avslutat årskurs 8 respektive 9 och uppgå till minst 50 timmar i båda fallen.

För att öka den digitala kompetensen inom skolväsendet och förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i ett alltmer teknikorienterat arbets- och samhällsliv, ändras läroplansförordningarna och vissa andra förordningar. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017 och ska bidra till att stärka elevernas förmåga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.

Vill du få tillgång till en fullständig sammanfattning av de nya lagarna på skolans område?

Testa JP Skolnet, tjänsten för dig som arbetar med skolfrågor och skoljuridik.

Publicerad 13 jul 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023