Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ska elevens gamla skola informera den nya skolan om att en orosanmälan har gjorts?

Ska elevens gamla skola informera den nya skolan om att en orosanmälan har gjorts.jpg

En elev i årskurs 2 ska byta skola till en fristående skola. Ska skolan då informera friskolan om att man gjort en orosanmälan till socialtjänsten?

Den bestämmelse som tar sikte på överlämning av information vid skolbyten är 3 kap. 12 j § skollagen. Den lyder:

När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4 b §, till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

När en elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska den mottagande skolenheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt.

Bestämmelsen innebär att elevens nuvarande skola ska lämna över sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. I propositionen till bestämmelsen (prop. 2017/18:183) står att det kan handla om uppgifter om olika former av stöd som eleven har fått hos den avlämnande skolenheten och som kan behöva sättas in även hos den mottagande skolenheten. Det kan också vara fråga om åtgärdsprogram, uppgifter om en elevs kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation. Utöver uppgifter om studieresultat, kunskapsutveckling och stödinsatser kan det även finnas andra uppgifter som rör elevens studiesituation som är relevanta att lämna över. Här nämns som exempel ”åtgärder som vidtagits för att motverka frånvaro för en elev med problematisk frånvaro” (aa. s. 62). En orosanmälan skulle kunna vara en sådan annan uppgift eftersom elevens mående och hälsa med stor sannolikhet rör elevens studiesituation.

Bestämmelsen innebär att det är den avlämnande skolenheten som ska bedöma om uppgifter behöver lämnas över till den mottagande skolenheten, och i så fall vilka uppgifter som ska lämnas över. Så om skolpersonal på den avlämnande skolan bedömer att uppgiften om att en orosanmälan har gjorts behöver lämnas över för att underlätta övergången för eleven så ska skolpersonal göra detta.

Av Maria Bjurholm, Jurist/rådgivare, JP Skolnet

Publicerad 14 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024