Ska elevens gamla skola informera den nya skolan om att en orosanmälan har gjorts?

Ska elevens gamla skola informera den nya skolan om att en orosanmälan har gjorts.jpg

En elev i årskurs 2 ska byta skola till en fristående skola. Ska skolan då informera friskolan om att man gjort en orosanmälan till socialtjänsten?

Den bestämmelse som tar sikte på överlämning av information vid skolbyten är 3 kap. 12 j § skollagen. Den lyder:

När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4 b §, till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

När en elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska den mottagande skolenheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt.

Bestämmelsen innebär att elevens nuvarande skola ska lämna över sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. I propositionen till bestämmelsen (prop. 2017/18:183) står att det kan handla om uppgifter om olika former av stöd som eleven har fått hos den avlämnande skolenheten och som kan behöva sättas in även hos den mottagande skolenheten. Det kan också vara fråga om åtgärdsprogram, uppgifter om en elevs kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation. Utöver uppgifter om studieresultat, kunskapsutveckling och stödinsatser kan det även finnas andra uppgifter som rör elevens studiesituation som är relevanta att lämna över. Här nämns som exempel ”åtgärder som vidtagits för att motverka frånvaro för en elev med problematisk frånvaro” (aa. s. 62). En orosanmälan skulle kunna vara en sådan annan uppgift eftersom elevens mående och hälsa med stor sannolikhet rör elevens studiesituation.

Bestämmelsen innebär att det är den avlämnande skolenheten som ska bedöma om uppgifter behöver lämnas över till den mottagande skolenheten, och i så fall vilka uppgifter som ska lämnas över. Så om skolpersonal på den avlämnande skolan bedömer att uppgiften om att en orosanmälan har gjorts behöver lämnas över för att underlätta övergången för eleven så ska skolpersonal göra detta.

Av Maria Bjurholm, Jurist/rådgivare, JP Skolnet

Senast uppdaterad 14 sep 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området