Kan sexåring hoppa över förskoleklassen och börja direkt i grundsärskolan? - JP Infonet

Kan sexåring hoppa över förskoleklassen och börja direkt i grundsärskolan?

Fråga:


Vårdnadshavarna önskar att deras barn ska få börja grundsärskolan ett år tidigare, det vill säga från sex års ålder och därmed hoppa över förskoleklassen. Anledningen är att kommunen inte har förskoleklass för grundsärskolan och vårdnadshavarna upplever att man då inte får det stöd man behöver.

Vem fattar beslut om att barnet får ”hoppa över” förskoleklassen? Vad händer om kommunen inte fattar beslut om att ta emot eleven i årskurs 1? Kan kommunen erbjuda förskoleklass för grundsärskolan?

Vår jurist svarar:

Förskoleklassen är en egen skolform, se 1 kap. 1 § skollagen. Det finns inte skyldighet att erbjuda ”grundsärskole-förskoleklass” (någon förskoleklass specifikt för målgruppen för grundsärskolan). I förskoleklassen har de elever som behöver rätt till anpassningar, stöd och särskilt stöd enligt vad som anges i skollagens tredje kapitel. 

I skollagens sjunde kapitel finns bestämmelser om skolplikt och möjligheten till tidigare och senare skolstart. När det gäller möjligheten för sexåring att börja direkt i grundsärskola regleras detta i 7 kap. 11 § skollagen enligt följande. 

Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år om

 1. barnet då har gått ut förskoleklassen, eller
 2. barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i någon av dessa skolformer utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det.

Beslut i frågan enligt första stycket 2 fattas av

 1. rektorn när det gäller grundskolan och sameskolan,
 2. Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller specialskolan, och
 3. barnets hemkommun när det gäller grundsärskolan. 

Det finns alltså möjlighet för sexåringen att börja direkt i grundsärskolan, men det är inte en absolut rättighet, utan beslutet ska tas av elevens hemkommun. I detta fall krävs att sexåringen (som inte gått förskoleklass) bedöms ha förutsättningar för att börja fullgöra skolplikten i grundsärskolan höstterminen det år barnet fyller sex år. Bestämmelsen i 7 kap. 11 § skollagen infördes 1 januari 2018 och eftersom den är ny så finns det mig veterligen inte några vägledande avgöranden angående bedömningen av elevens förutsättningar.

Frågan besvarades av:
Janna Sundberg
Juridisk rådgivare, JP Infonet

Senast uppdaterad 2 okt 2018

Mer om Skola
Utbildningar
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Skolväsendets alla huvudmän måste fr.o.m. den 1 januari 2019 ha en särskilt utsedd skolchef. Skolchefen ska biträda huvudmannen och se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Lars Werner

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området