JP Förvaltningsnet blir större! - JP Infonet

JP Förvaltningsnet blir större!

JP Förvaltningsnet växer med fyra nya lagkommentarer - kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, viteslagen och delgivningslagen.  

JP Förvaltningsnet blir större med fyra nya lagkommentarer inom förvaltningsrätten!


Arbetar du med förvaltningsrättsliga frågor i en kommun, på en myndighet, vid en domstol eller på en advokatbyrå? Då är JP Förvaltningsnet en tjänst för dig! Via tjänsten får du en komplett bevakning av den allmänna förvaltningsrätten och tillgång till de senaste lagändringarna och domarna. Våra lagkommentarer utvecklar och förklarar lagtexten för dig så att du blir ännu bättre på att tolka lagen. Nu uppdateras JP Förvaltningsnet med kommentarer till kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, viteslagen och delgivningslagen. Tjänsten har sedan tidigare lagkommentarer till förvaltningslagen som skrivits av Lars Clevesköld, f.d. hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge.   

JP Förvaltningsnet kompletteras med följande lagkommentarer:

 • Kommunallagen: Kommunallagen reglerar kommuners och landstings befogenheter, organisation och ansvarsområden. Författare till kommentaren är Lars Clevesköld, f.d. hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Christer Hjert, konsult och VD på Kommunakuten AB samt Natalie Glotz Sade, stadsjurist i Malmö stad.  

 • Offentlighets- och sekretesslagen: innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Den innehåller också förbud att röja uppgift. Författare till kommentaren är Lars Clevesköld, f.d. hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Håkan Sandesjö, f.d. generaldirektör i Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman och Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö stad.  

 • Viteslagen: Med hjälp av vite kan kommuner, statliga myndigheter och länsstyrelser driva igenom vissa handlingar och förmå olika aktörer att fullgöra sina skyldigheter. Författare till lagkommentaren är Katrin Strömberg, jurist med mångårig erfarenhet av handläggning och föredragande av vitesmål inom domstolsväsendet.

 • Delgivningslagen: i delgivningslagen framgår bland annat vem som är ansvarig för att delgivning sker och när de olika delgivningsalternativen kan och får användas. Författare till lagkommentaren är Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö stad.   

Vill du få tillgång till lagkommentarerna, expertanalyser och få vägledning genom rättsområdet? Läs mer om vår förvaltningsrättstjänst här.

Senast uppdaterad 23 maj 2017

Mer om Offentlig förvaltning
Utbildningar
 • Kursen innehåller en grundläggande genomgång av Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed. Viss fördjupning sker inom de mest aktuella frågeställningarna.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,8)
  Föreläsare: Johannes Holmgren
 • Kursen innehåller en genomgång av de regler i Plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal mm med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar i miljöbalken som trädde i kraft 1/1 2018 är inkluderade i kursen som även tar upp den nya regleringen av MKN.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,5)
  Föreläsare: Pia Pehrson
 • Under denna kurs går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal samt vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal.     

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Tomas Vesterlin