EU-kommisionens utsläppsrätter förklaras ogiltiga mellan 2013-2020

Nu konstaterar EU-domstolen att kommissionen i ett beslut från år 2013 fått fel beräkningsvärden på utsläppsdata. Beräkningsvärdena har legat till grund för de så kallade tilldelningsrätter som ges till aktörer som släpper ut växthusgaser. Nu har kommissionen tio månader på sig att ta fram nya tilldelningsrätter.


EU-domstolen konstaterar att kommissionens beslut om utsläppsrätter från 2013 är ogiltigt.

Enligt domstolen har kommissionen inte försäkrat sig om att medlemsstaterna angett rätt utsläppsdata. Detta har lett till en skev fördelning av utsläppsrätter till de olika medlemsstaterna och kommissionens beslut förklaras ogiltigt. Det totala antalet tilldelningsrätter kan både vara högre eller lägre än de som kommissionen tidigare fastställt.

Anledningen till att man har ett system med utsläppsrätter är för att skydda miljön genom att minska utsläpp av växthusgaser. En del av utsläppsrätterna delar medlemsländerna ut gratis och provisoriskt till företag, men när dessa tar slut så tar kommissionen fram en övergripande så kallad korrektionsfaktor. Korrektionsfaktorn används för att minska provisoriskt tilldelade utsläppsrätter. Felet upptäcktes när ett antal företag som påverkades av tilldelningsprogrammet av utsläppsrätter ifrågasatte kommissionens beslut från år 2011 och 2013.

2013 års beslut förklaras nu ogiltigt och kommissionen får tio månader på sig att ta fram ett nytt antal tilldelningsrätter innan domstolens beslut får verkan.

Bevaka alla de senaste miljörättsliga domarna och referaten i JP Miljönet. Testa tjänsten idag genom att ansöka om ett kostnadsfritt testkonto här.  

Senast uppdaterad 16 maj 2016

Mer om EU
Utbildningar
  • Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet med mera.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Stefan Rubenson
  • Kursen behandlar uppförande och drift av vindkraft från tillståndsansökan till tillstånd. Kursen går utförligt igenom etableringsprocessen av vindkraft och analyserar frågorna djupgående ur ett rättsligt perspektiv. Kursen innehåller även en genomgång av den EU-rättsliga praxisen och av den relevanta svenska praxisen på området.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Olof Hasselberg, Ingela Sundelin
  • Hanteringen av avfall är utförligt reglerad och lagstiftningen är mycket komplicerad. Kursen tar ett helhetsgrepp på avfallsproblematiken inklusive de senaste årens nyheter och de kommande ändringarna i miljöbalkens 15 kapitel.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Oscar Heimeryd

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området