Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Svenska lagar anpassas till EU-regler om arbetsvillkor

För att anpassa svenska regler till EU:s arbetsvillkorsdirektiv, alltså bindande EU-regler om arbetsvillkor, har regeringen föreslagit flera lagändringar.

23 maj 2022

Genomförande av EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

2 mar 2022

Ny lag påverkar upphandling av livsmedel

Den 1 november 2021 började en ny lag att gälla som påverkar upphandling av livsmedel. Enligt vår expert Eva Lindahl Toftegaard får lagen betydelse för såväl privata företag i livsmedelsbranschen som upphandlande myndigheter.

7 dec 2021

Etableringsjobb ska prövas av EU

Regeringen har nu inlett processen med att få stödet godkänt av EU-kommissionen.

18 okt 2021

EU-rättens företräde framför nationella civilprocessuella regler

Mot bakgrund av en ny dom från EU-domstolen – är det kanske dags att tänka om?

7 jun 2021

Tolkning och tillämpning av obligatoriska krav i ljuset av Pizzo-avgörandet

JP Infonets experter Lina Håkansson Kjellén och Victor Pålsson Lundell analyserar Pizzo-avgörandet med koppling till efterkommande avgöranden från svenska kammarrätter.

18 maj 2021

Viktigt domslut öppnar för växtskydd utan kemikalier

Det var det rätt av Kemikalieinspektionen att avslå ansökan om att godkänna det kemiska växtskyddsmedlet Imprid Skog.

10 maj 2021

Nya regler kring hållbarhetsrapportering och hållbara investeringar

Läs mer om de nya reglerna – disclosureförordningen och taxonomiförordningen – i vår analys.

10 maj 2021

EU

Användning av växtskyddsmedel stoppas på vissa platser

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021

EU

EU-domstolens dom i Schrems II försenar digitala nationella prov

Provplattformen uppfyller inte längre krav på hantering av personuppgifter.

16 mar 2021

EU

Ny EU-dom om artskydd

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021

EU

EU-domstolen dömer mot Sverige med klassiska argument om den fria rörligheten i målet Lexel AB mot Skatteverket

Den svenska riktade ränteavdragsbegränsningsregeln anses stå i strid med EU-rätten eftersom den negativt särbehandlar lån från utlandet jämfört med lån från svenska företag. 

24 feb 2021

Två intressanta EU-domar om övergång av verksamhet

EU-domstolen har under 2020 avgett två mycket intressanta domar där man tolkat EU-reglerna om övergång av verksamhet. Här analyserar Dan Holke målen.

23 feb 2021

Förenklad offentlig upphandling inom EU för effektivare användning av offentliga medel

Läs mer om vad Europeiska rådet uppmanar alla berörda myndigheter till i sina slutsatser.

8 dec 2020

Ömsesidigt erkännande och frågan om definitionen av påföljd

EU-domstolen har nu slagit fast att rambeslut 2008/947/RIF omfattar erkännandet av en fängelsedom vars verkställighet skjutits upp på villkoret att inte begå nya brott under prövotiden.

2 dec 2020

Frågor om ångerrätt vid distansavtal

Vilket belopp kan anses stå i proportion till omfattningen av de tjänster som tillhandahållits när konsumenten sagt upp avtalet under ångerfristen? Katarina Ladenfors analyserar EU-domstolens förhandsavgörande.

2 dec 2020

Komplext att tillämpa Europeiska dataskyddsstyrelsens rekommendationer efter Schrems II

EDPB har äntligen kommit med rekommendationer på skyddsåtgärder som kan användas efter Schrems II – som dock inte leder inte till några stora lättnader.

2 dec 2020

EU

Nytt EU-direktiv om konsumenters grupptalan har röstats igenom

EU-parlamentet har godkänt ett nytt EU-direktiv som gör att konsumentgrupper ska kunna gå samman och kollektivt väcka talan i EU.

30 nov 2020

EU-domstolen prövar frågan om var en insolvent privatperson ska anses ha sina huvudsakliga intressen

EU-domstolen prövar om en domstol i Portugal ska kunna inleda ett insolvensförfarande beträffande två makar som var bosatta i Förenade Konungariket.

28 okt 2020

Klimaträttegång kan bli historisk

En domstol i Nederländerna slår fast att staten har en juridisk skyldighet att höja sina klimatambitioner för att skydda sina medborgares rättigheter.

16 okt 2019

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3,