Efterforskningsförbud kontra skyldighet att varsla/förhandla

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Efterforskningsforbud_16x9.jpg

Fråga: 


Företag utan kollektivavtal är enligt MBL skyldiga att primärförhandla med arbetstagarorganisation om en förändring enbart rör medlem av organisationen. Hur är det tänkt att man rent praktiskt skagå tillväga för att leva upp till denna skyldighet utan att kränka efterforskningsförbudet? 

Svar:


Det kan verkligen tyckas uppstå lite av en konflikt mellan förbudet att efterforska facklig tillhörighet å ena sidan, och kravet på att varsla aktuell arbetstagarorganisation å andra sidan. För hur ska arbetsgivaren kunna fullgöra sin varselskyldighet/förhandlingsskyldighet om han/hon inte vet om arbetstagaren ens är fackligt organiserad?

Enligt förarbetena till MBL och LAS står det att arbetsgivaren måste fråga den anställde som ska varslas om denne är med i en fackförening, så det är alltså ett uttryckligt undantag till förbudet om att efterforska facklig tillhörighet. Det är alltså helt okej att fråga i situationer då arbetsgivaren har en skyldighet att meddela facket.

 "Arbetsgivare som överväger ett beslut, beträffande vilket han är primärt förhandlingsskyldig om berörd arbetstagare tillhör arbetstagarorganisation, får anses skyldig att före beslutet tillfråga arbetstagaren om han är organiserad och i så fall till vilken organisation han hör. Däremot kan normalt inte krävas att arbetsgivaren går längre i sina undersökningar i denna fråga." (prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s. 357–358) 

När det finns en skyldighet för arbetsgivaren att varsla eller primärförhandla, har denne alltså även en skyldighet att undersöka vilken arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Man får dock som arbetsgivare vara försiktig så det inte gränsar till 8 § MBL om föreningsrättskränkning. Arbetsgivaren borde dock kunna motivera sådan efterforskning om man kan visa att man efterforskar på grund av skyldighet att varsla facket!

Vill du få tillgång till hela frågeservicen?


Läs då mer om informationstjänsten JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 14 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023