LAS – Lagen om anställningsskydd | JP Infonet
JP Infonet.se

LAS – Lagen om anställningsskydd

Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och skyddar arbetstagaren vid uppsägning och avskedande. I lagen regleras bland annat frågor som rör uppsägning från arbetsgivarens sida, uppsägningstid, turordning vid uppsägning och lön under uppsägningstiden.

Det enskilda anställningsförhållandet är en del av arbetsrätten som bland annat LAS reglerar. Utöver LAS finns även ett antal andra lagar som är viktiga för området, exempelvis medbestämmandelagen, MBL, förtroendemannalagen och diskrimineringslagen.

Det som gör arbetsrätten lite speciell ur juridisk synvinkel är att den, förutom lagar, till stor del bygger på kollektivavtal. Det är det som är den så kallade svenska modellen. Den traditionella typen av kollektivavtal är avtal om löner och andra anställningsvillkor. Sverige har till exempel ingen lagstadgad minimilön, istället förutsätter lagstiftaren att det finns ett kollektivavtal som skapar en skälig lönenivå.

Förutom lagstiftningen och kollektivavtalen finns även anställningsavtalet som är ett individuellt, juridiskt bindande, avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. LAS reglerar hur det får se ut och under vilka förutsättningar det kan upphöra. Till exempel anger LAS hur många dagar du kan vara vikarie innan du har rätt till en tillsvidareanställning (”fast anställning”), hur lång uppsägningstid du har och hur lång en provanställning får vara. Det är viktigt att komma ihåg att många av reglerna i LAS är så kallat semidispositiva, det innebär att det går att göra undantag från lagregeln i kollektivavtal.

LAS

För en del arbetstagare tillämpas inte lagen om anställningsskydd. Dessa är: 

 • arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
 • arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,
 • arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
 • arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, och
 • arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. 

LAS tar upp följande områden

 • Anställningsavtalet
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida
 • Uppsägningstid
 • Lön och andra förmåner under uppsägningstiden
 • Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta
 • Avskedande
 • Lön och andra förmåner under permittering
 • Turordning vid uppsägning
 • Företrädesrätt till återanställning m.m.
 • Förhandlingar m.m.
 • Rätt att kvarstå i anställningen till 67 år
 • Tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden m.m.
 • Skadestånd
 • Preskription
 • Rättegången

Tjänster för dig som arbetar med LAS-frågor

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar med personalfrågor eller är personalansvarig.

Informationstjänsterna JP Arbetsrättsnet - för dig som arbetar med arbetsrätt, JP Arbetsmiljönet och JP HRnet ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd du kan tänkas behöva. I tjänsterna hittar du allt ifrån lag- och praxisuppdateringar och lagkommentarer till analyser och guider.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i arbetsrättens frågeställningar och LAS håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet här.

Senast uppdaterad 6 feb 2019

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
 • Kursen ger dig en uppdatering inom det arbetsrättsliga området gällande begreppet ”personliga skäl”. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten. (6 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Stefan Flemström
 • Kursen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och är i behov av en uppdatering eller av fördjupad kunskap inom området lojalitet och konkurrens.(6 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Anders Elmer

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området