LAS – Lagen om anställningsskydd

Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och skyddar arbetstagaren vid uppsägning och avskedande. I lagen regleras bland annat frågor som rör uppsägning från arbetsgivarens sida, uppsägningstid, turordning vid uppsägning och lön under uppsägningstiden.

Det enskilda anställningsförhållandet är en del av arbetsrätten som bland annat LAS reglerar. Utöver LAS finns även ett antal andra lagar som är viktiga för området, exempelvis medbestämmandelagen, MBL, förtroendemannalagen och diskrimineringslagen.

Det som gör arbetsrätten lite speciell ur juridisk synvinkel är att den, förutom lagar, till stor del bygger på kollektivavtal. Det är det som är den så kallade svenska modellen. Den traditionella typen av kollektivavtal är avtal om löner och andra anställningsvillkor. Sverige har till exempel ingen lagstadgad minimilön, istället förutsätter lagstiftaren att det finns ett kollektivavtal som skapar en skälig lönenivå.

Förutom lagstiftningen och kollektivavtalen finns även anställningsavtalet som är ett individuellt, juridiskt bindande, avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. LAS reglerar hur det får se ut och under vilka förutsättningar det kan upphöra. Till exempel anger LAS hur många dagar du kan vara vikarie innan du har rätt till en tillsvidareanställning (”fast anställning”), hur lång uppsägningstid du har och hur lång en provanställning får vara. Det är viktigt att komma ihåg att många av reglerna i LAS är så kallat semidispositiva, det innebär att det går att göra undantag från lagregeln i kollektivavtal.

LAS

För en del arbetstagare tillämpas inte lagen om anställningsskydd. Dessa är: 

 • arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
 • arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,
 • arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
 • arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, och
 • arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. 

LAS tar upp följande områden

 • Anställningsavtalet
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida
 • Uppsägningstid
 • Lön och andra förmåner under uppsägningstiden
 • Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta
 • Avskedande
 • Lön och andra förmåner under permittering
 • Turordning vid uppsägning
 • Företrädesrätt till återanställning m.m.
 • Förhandlingar m.m.
 • Rätt att kvarstå i anställningen till 67 år
 • Tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden m.m.
 • Skadestånd
 • Preskription
 • Rättegången

Tjänster för dig som arbetar med LAS-frågor

I vår informationstjänst JP Arbetsrättsnet har vi samlat all relevant information som rör arbetsrättsfrågor på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser.

Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöjuridik? Då får du inte missa webbkurserna Arbetsrätt bas Del 1 och Del 2. I vårt webbkursbibliotek erbjuder vi flera interaktiva kurser inom arbetslivsområdet.

Vi erbjuder även kundanpassade utbildningar inom bland annat arbetslivs- och dataskyddsområdet där såväl innehåll som form anpassas efter ditt och dina kollegors behov och önskemål. 

Publicerad 14 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vår jurist Emma Wallin svarar på en fråga kring detta. Läs svaret här!

16 nov 2021

Vid årsskiftet inför DO möjligheten att anmäla överträdelser av diskrimineringslagen.

15 nov 2021