Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

LAS – Lagen om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd, förkortad LAS, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och skyddar arbetstagaren vid uppsägning och avskedande. I lagen regleras bland annat frågor som rör uppsägning från arbetsgivarens sida, uppsägningstid, turordning vid uppsägning och lön under uppsägningstiden.

LAS_kunskapsbanken.jpg

Vad är LAS?

Lagen om anställningsskydd (LAS) är den lag som reglerar anställningsförhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Det handlar bland annat om vilka regler som gäller vid anställning, uppsägning och avskedande av arbetstagare. Kort sagt kan man säga att LAS syftar till att skydda anställda, bland annat eftersom målet med lagen är att försäkra anställda om att de inte ska bli uppsagda utan en rimlig anledning. En arbetsgivare får till exempel inte säga upp en arbetstagare hur som helst, utan det måste finnas sakliga skäl för uppsägningen. Utöver LAS finns även ett antal andra lagar som är viktiga för området, till exempel lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och diskrimineringslagen.

Det som utmärker arbetsrätten är att den till stor del bygger på kollektivavtal, den så kallade svenska modellen. Ett traditionellt kollektivavtal är ett avtal som reglerar löner och andra anställningsvillkor för arbetstagare. I Sverige finns till exempel ingen lagstadgad minimilön, i stället förutsätter lagstiftaren att det finns ett kollektivavtal som skapar en skälig lönenivå.

Förutom lagstiftning och kollektivavtal finns även anställningsavtalet som är ett individuellt, juridiskt bindande, avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Bland annat reglerar anställningsavtalet anställningens utformning, vilka uppgifter arbetsgivaren är skyldig att förse den anställde med i samband med en ny anställning och under vilka förutsättningar anställningsavtalet kan upphöra. I LAS finner du uppgifter om hur många dagar du kan vara vikarie innan du har rätt till en tillsvidareanställning, hur lång uppsägningstid du har och hur lång en provanställning får vara. Det är dock viktigt att komma ihåg att stora delar av reglerna i LAS är semidispositiva. Det innebär att det är möjligt att göra undantag från lagregeln genom ett kollektivavtal.

Nya LAS – omfattande förändringar sedan juni 2022

Stora delar av LAS påverkades av de lagändringar som trädde i kraft i juni 2022. Ändringarna bygger på det så kallade januariavtalet från januari 2019 som var en skriftlig överenskommelse mellan fyra partier om att arbetsrätten skulle moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Arbetsrätten skulle anpassas för att ge företagen mer flexibilitet, men också för att skydda arbetstagare mot slumpmässiga uppsägningar. I januariavtalet var partierna överens om att ifall parterna på arbetsmarknaden, det vill säga arbetsgivarparterna och arbetstagarparterna, nådde en överenskommelse om hur LAS skulle reformeras skulle regeringen besluta om lagändringar i linje med parternas överenskommelse. Det var sedermera arbetsmarknadens parters överenskommelse som låg till grund för de stora ändringarna som trädde i kraft i juni 2022.

Förutom att en ännu större del av lagen blev så kallat semidispositiv var det andra stora delar som förändrades. Det handlar bland annat om att det numera ska föreligga sakliga skäl i stället för saklig grund för uppsägning, detta för att skapa mer förutsebarhet vid uppsägningar på grund av personliga skäl. Det är numera möjligt att undanta tre personer från turordningsreglerna, oavsett antalet anställda. Arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen under pågående tvist har försvunnit, samtidigt som det blivit dyrare för arbetsgivare att felaktigt säga upp arbetstagare. Anställningsformen allmän visstidsanställning har ersatts av en särskild visstidsanställning som övergår till en tillsvidareanställning redan efter tolv månaders anställningstid. Ändringarna berörde dessutom möjligheterna till hyvling samt regler för inhyrd personal och heltid som norm.

Undantag från LAS

För en del arbetstagare tillämpas inte LAS. Det handlar bland annat om  

 • arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, och
 • arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning.

Vissa särskilda bestämmelser gäller dessutom inte för

 • arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
 • arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, och
 • arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

Vad hittar jag i lagen om anställningsskydd?

Eftersom lagen reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren finns det en hel del information att hitta, det handlar bland annat om följande:

 • regler om anställningsavtalet
 • regler om uppsägning från arbetsgivarens sida
 • uppgifter om uppsägningstid
 • bestämmelser om lön och andra förmåner under uppsägningstiden
 • regler om tidsbegränsad anställning
 • bestämmelser om avskedande
 • vad som gäller för lön och andra förmåner under permittering
 • regler om turordning vid uppsägning och hyvling
 • bestämmelser om företrädesrätt till återanställning
 • regler om rätten att kvarstå i anställningen till 69 års ålder
 • vad som gäller vid tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden
 • bestämmelser om skadestånd och preskription
 • information om rättegången

Tjänster för dig som arbetar med LAS-frågor

I vår informationstjänst JP Arbetsrättsnet har vi samlat all relevant information som rör arbetsrättsfrågor på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i arbetsrättens frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Upptäck alla våra kurser inom arbetsrätt för att få veta mer.

Vi kan också skräddarsy kurser helt efter era önskemål och anpassat till er verksamhet. Vi har egna jurister som är rutinerade och uppskattade föreläsare. Kurserna kan omfatta alltifrån halvdagar till heldagar eller en serie kurstillfällen under en längre tid. Se vår rådgivning inom arbetsrätt för ytterligare information.

Vår förhoppning är att du nu lärt dig mer om lagen om anställningsskydd (LAS) och dess innebörd, men tveka inte att klicka på någon av länkarna ovan och få möjligheten att utöka din kunskap!  

Senast uppdaterad 17 januari 2023. 

Publicerad 13 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy