Går det att överklaga ett beslut om att en elev ska gå om en årskurs i grundskolan?

skola-ga-om-en-arskurs-i-grundskolan.jpg

Möjligheten att besluta om att en elev ska gå om en årskurs regleras i 7 kap. 11 c § skollagen. Där framgår det att:

”Rektorn får besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs, om elevens vårdnadshavare medger det och det med hänsyn till elevens utveckling och personliga förhållanden i övrigt är lämpligast för eleven. Om det finns synnerliga skäl får rektorn även utan medgivande från elevens vårdnadshavare besluta att eleven ska gå om en årskurs.”

Bestämmelsen är ny sedan 1 januari 2023. Tidigare fanns en motsvarande bestämmelse i skolförordningen, men nu finns alltså reglerna i skollagen istället. Detta har betydelse för om beslutet går att överklaga.

I 15 kap. 1 § skolförordningen framgår att beslut enligt skolförordningen endast får överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Det innebär att när rektors möjlighet att besluta att en elev skulle gå om en årskurs reglerades i skolförordningen kunde ett sådant beslut enbart laglighetsprövas, vilket innebär att enbart beslutets laglighet kunde prövas, inte dess lämplighet.

I 28 kap. skollagen finns regler om vilka beslut enligt skollagen som kan överklagas, och till vilken instans. I 16 § punkt 4 framgår att beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om att gå om en årskurs enligt 7 kap. 11 c §.

Svaret är alltså ja. Sedan den 1 januari 2023 är det möjligt att överklaga rektors beslut om att en elev ska gå om en årskurs i grundskolan till Skolväsendets överklagandenämnd.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 28 apr 2023

Maja Almgren

Redaktör, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023