Nya föreskrifter om våld i nära relationer

social-Nya-foreskrifter-om-vald-i-nara-relationer.jpg

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer har ändrats och ersätts av nya föreskrifter (HSLF-FS 2022:39) som börjar gälla den 1 november 2022. 

Viktiga nyheter är bland annat att:

  • föreskrifterna om socialnämndens arbete med våldsutövare har utvecklats
  • kraven på socialnämndens bedömning av risken för att utsättas för ytterligare våld förstärks
  • kraven stärks på att socialnämnden och vårdgivare inom hälso- och sjukvården att fastställa rutiner kring att fråga om våld
  • hälso- och sjukvården ska fastställa rutiner kring att barns behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp
  • hälso- och sjukvården ska hjälpa våldsutsatta vuxna att komma i kontakt med socialtjänsten om samtycke finns
  • författningen har fått en ny struktur bland annat för att förtydliga hälso- och sjukvårdens och tandvårdens respektive ansvar.

Socialstyrelsens handbok om socialnämndens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer uppdateras också och beräknas bli klar under 2023.

Ändringarna är föranledda av Socialstyrelsens uppföljningar av SOSFS 2014:4 liksom lagändringar som trädde i kraft i augusti 2021 gällande förebyggande av våld i nära relationer i bland annat socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

Publicerad 28 okt 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023