Hälso- och sjukvårdslagen – HSL

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är en ramlag som innehåller bestämmelser om ansvarsförhållanden, övergripande mål och riktlinjer för vården. Målet är att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
 Hälso_sjukvårdslagen_kunskapsbanken.jpg

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är avsedd att vara en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen ska innehålla bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för hur vården ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän.

Målet för hälso- och sjukvården är enligt lagen en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare föreskrivs att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska också bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.

Med ”hälso- och sjukvård” avses enligt lagen åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. Lagen omfattar dock inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125).

Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Lagen fick en ny struktur och vissa språkliga ändringar – men materiellt sett fördes nästan alla bestämmelser över från den gamla lagen. Bara ett fåtal nya bestämmelser tillkom. Målet var att regelverket skulle göras tydligare och mer lättillgängligt efter över 30 år av svåröverskådliga lagändringar.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) består av fem avdelningar:

 • Avdelning I: Inledande bestämmelser (kap. 1–2)
 • Avdelning II: Bestämmelser för all hälso- och sjukvård (kap. 3–6)
 • Avdelning III: Bestämmelser om regionens ansvar som huvudman (kap. 7–10)
 • Avdelning IV: Bestämmelser om kommunens ansvar som huvudman (kap. 11–13)
 • Avdelning V: Övriga bestämmelser för huvudmännen (kap. 14–18)

Tjänster för dig som arbetar med sjukvårdsfrågor

Informationstjänsten JP Sjukvårdsnet ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd du kan tänkas behöva. Du hittar allt ifrån lag- och praxisuppdateringar till analyser och guider här. 

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i frågor som rör hälso- och sjukvård håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Upptäck alla våra kurser inom hälso- och sjukvårdsrätt för att få veta mer.

Vår förhoppning är att du nu lärt dig mer om hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och dess innebörd, men tveka inte att klicka på någon av länkarna ovan och få möjligheten att utöka din kunskap!  

Senast uppdaterad 19 april 2023. 

Publicerad 7 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023