Patientsäkerhetslagen – främjar hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården

Patientsäkerhet innebär att vården ska skydda patienter från vårdskador. Patientsäkerhetslagen är den viktigaste lagen på området och har som syfte att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

patientsäkerhetslagen_kunskapsbanken.jpg

Definitioner

Med patientsäkerhet avses enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, skydd mot vårdskada. En vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Gäller för all vård

Patientsäkerhetslagen gäller för all vård, oavsett om den utförs av region eller kommun och oavsett om utföraren är ett privat företag eller en offentlig utförare.

Utreda, informera och anmäla

Vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och utreda händelser i verksamheten som medfört eller har kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt kartlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska hindra att liknande händelser inträffar i framtiden, eller att i alla fall begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. Vårdgivaren ska även även anmäla händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. 

Vårdgivaren är skyldig att informera patient eller närstående om en vårdskada har inträffat eller har riskerat att inträffa. Drabbade ska i första hand rikta klagomål till vårdgivaren. Man kan också få råd och stöd från Patientnämnden i regionen eller anmäla fall till IVO.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det skett en händelse som har medfört eller har kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna regel kallas Lex Maria och behandlas bland annat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria).

Patientsäkerhetslagens kapitel:

 • 1 kap. Inledande bestämmelser
 • 2 kap. Anmälan av verksamhet m.m.
 • 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
 • 4 kap. Behörighetsfrågor
 • 5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder
 • 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.
 • 7 kap. Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn
 • 8 kap. Prövotid och återkallelse av legitimation m.m.
 • 9 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 10 kap. Straffbestämmelser och överklagande m.m.
 • Övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar med frågor inom patientsäkerhet

JP Infonet erbjuder informationstjänster till dig som arbetar med patientsäkerhetsfrågor.

Informationstjänsten JP Sjukvårdsnet är tjänsten för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården som till exempel verksamhetschef, chefssjuksköterska eller jurist med ansvar att sprida juridisk information i organisationen. Tjänsten omfattar bland annat områden som patientsäkerhet, journalföring, legitimationsfrågor, offentlighet och sekretess, läkemedel, elevhälsa och etik. Läs mer om JP Sjukvårdsnet här.

Publicerad 31 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023