Allt om patientsäkerhetslagen hos JP Infonet
JP Infonet.se

Patientsäkerhetslagen – främjar hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården

Patientsäkerhet innebär att vårdgivaren ska skydda patienter från vårdskador. Patientsäkerhetslagen är den viktigaste lagen på området och har som syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet.

Definitioner

Med patientsäkerhet avses enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, skydd mot vårdskada. En vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

All vård

Patientsäkerhetslagen gäller för all vård, oavsett om den utförs av landsting eller kommun och oavsett om utföraren är ett privat företag eller en offentlig utförare.

Utreda, informera och anmäla

Vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete samt utreda händelser i verksamheten som medfört eller har kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska hindra att liknande händelser inträffar i framtiden, eller att i alla fall begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

Vårdgivaren är skyldig att informera patient eller närstående om en vårdskada har inträffat eller har riskerat att inträffa. Även patienter kan anmäla vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Man kan också få råd och stöd från Patientnämnden i sitt landsting.

patientsäkerhetslagen

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det skett en händelse som har medfört eller har kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna regel kallas Lex Maria och behandlas bland annat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28).

Patientsäkerhetslagens kapitel:

 • 1 kap. Inledande bestämmelser
 • 2 kap. Anmälan av verksamhet m.m.
 • 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
 • 4 kap. Behörighetsfrågor
 • 5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder
 • 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.
 • 7 kap. Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn
 • 8 kap. Prövotid och återkallelse av legitimation m.m.
 • 9 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 10 kap. Straffbestämmelser och överklagande m.m.
 • Övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar med frågor inom patientsäkerhet

JP Infonet erbjuder informationstjänster till dig som arbetar med patientsäkerhetsfrågor.

Informationstjänsten JP Sjukvårdsnet är tjänsten för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården som till exempel verksamhetschef, chefssjuksköterska eller jurist med ansvar att sprida juridisk information i organisationen. Tjänsten omfattar bland annat områden som patientsäkerhet, journalföring, legitimationsfrågor, offentlighet och sekretess, läkemedel, elevhälsa och etik. Läs mer om JP Sjukvårdsnet här.

Senast uppdaterad 8 feb 2019

Mer om Hälso- och sjukvård
Utbildningar
 • Denna kurs ger deltagarna en genomgång av vad kommunal hälso- och sjukvård är samt tar upp regelverket kring ansvarsfördelning samt samverkansregler och vårdplanering och delegering. Även regelverket kring sammanhållen journalföring och sekretess behandlas.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Linda Larsson
 • OBS!  Nytt tillfälle! Denna kurs om Lex Maria tar sikte på vårdgivarens ansvar att bedriva en god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt dess skyldighet att utreda vårdskador och anmäla allvarliga vårdskador till IVO.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Ulrika Sandén

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området