Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Patientsäkerhetslagen – PSL

Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, är en viktig lag som syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och skydda patienter från vårdskador. Alla vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

patientsakerhetslagen-psl.jpg

Vad är patientsäkerhetslagen?

Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Lagen definierar flera centrala begrepp och reglerna riktar sig till både vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal. Patientsäkerhetslagen gäller för all vård, oavsett om den utförs av region eller kommun och oavsett om utföraren är ett privat företag eller en offentlig utförare.

Definitioner

Patientsäkerhet

Med patientsäkerhet avses enligt patientsäkerhetslagen skydd mot vårdskada. 

Vårdskada

Vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits.

Allvarlig vårdskada

Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Vårdgivarens skyldighet till systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och utreda händelser i verksamheten som medfört eller har kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt kartlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska hindra att liknande händelser inträffar i framtiden, eller att i alla fall begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra. Vårdgivaren ska även anmäla vissa händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.  

Vårdgivaren är skyldig att informera patient eller närstående om en vårdskada har inträffat eller har riskerat att inträffa. Drabbade ska i första hand rikta klagomål till vårdgivaren. Man kan också få råd och stöd från Patientnämnden i regionen eller anmäla fall till IVO.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det skett en händelse som har medfört eller har kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna regel kallas Lex Maria och behandlas bland annat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria).

Patientsäkerhetslag (2010:659) innehåller följande kapitel

 • 1 kap. Inledande bestämmelser
 • 2 kap. Anmälan av verksamhet m.m.
 • 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
 • 4 kap. Behörighetsfrågor
 • 5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder
 • 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.
 • 7 kap. Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn
 • 8 kap. Prövotid och återkallelse av legitimation m.m.
 • 9 kap. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • 10 kap. Straffbestämmelser och överklagande m.m.
 • Övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar med frågor inom patientsäkerhet

Informationstjänsten JP Sjukvårdsnet är tjänsten för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården som till exempel verksamhetschef, chefssjuksköterska eller jurist med ansvar att sprida juridisk information i organisationen. Tjänsten omfattar bland annat områden som patientsäkerhet, journalföring, legitimation och behörighet, offentlighet och sekretess, läkemedel, elevhälsa och etik.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i frågor som rör hälso- och sjukvård håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Upptäck alla våra kurser inom hälso- och sjukvårdsrätt.

Vill du dessutom fördjupa din kunskap om patientsäkerhetslagen (PSL)? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av regionjurist Linda Larsson. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. 

Senast uppdaterad 15 september 2023

Publicerad 31 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy