Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS, reglerar insatser för vissa personer med funktionsnedsättning. LSS syftar till att göra det möjligt för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder att leva som alla andra.

Vad är LSS?

LSS är en rättighetslag. Det innebär att de som tillhör lagens personkrets har rätt till insatser om de behöver det i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för insatserna. LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd de får och får möjlighet att leva som andra.

LSS personkretsar

De som tillhör LSS personkrets har rätt till vissa insatser om de behöver det i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som på grund av funktionsnedsättning möter svårigheter i sin livsföring, men som inte bedöms ingå i LSS personkrets, har rätt att få sina behov av stöd och service tillgodosedda genom till exempel andra insatser av socialtjänsten eller av hälso- och sjukvården. 

I personkretsen ingår personer med

 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personkrets 1

Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Med utvecklingstörning menas en intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp. Den sammanhänger med en brist eller skada under individens utvecklingsperiod som i många fall är så betydande att personen behöver stöd och hjälp i sin livsföring för att kunna delta i samhällslivet.

Med autism och autismliknande tillstånd menas djupgående störningar i social förmåga, kommunikation och föreställningsförmåga som medför behov av psykosocial och/eller pedagogisk anpassning. Har den sökande endast autistiska drag uppkommer fråga om personen i stället hör till personkrets 3.

Personkrets 2

Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Ett begåvningsmässigt funktionshinder kan utlösas av kroppsliga sjukdomar – tumörer, hjärnblödningar, inflammationer med mera – eller skador efter yttre våld, till exempel trafikskador. Däremot avses inte personer med psykisk sjukdom som kan medföra begåvningshandikapp och inte heller personer med sjukdomar som en följd av missbruk. Dessa personer kan endast omfattas av lagen om de uppfyller kriterierna i tredje punkten.

Personkrets 3

Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed medför ett omfattande behov av stöd och service

För att en person ska omfattas av personkrets 3 måste denne ha funktionsnedsättningar som är stora, varaktiga samt ger betydande svårigheter och ett omfattande behov av stöd eller service. Det kan bland annat gälla personer som på många sätt har ett liknande behov som dem i personkrets 1 eller 2, men som inte omfattas av någon av dessa personkretsar.

Både barn, ungdomar och vuxna med långvariga habiliterings-​ och rehabiliteringsbehov kan omfattas av personkrets 3. Det kan till exempel vara personer med förlamningar eller som drabbats av följdsjukdomar efter diabetes eller hjärt- och lungsjukdomar samt personer med grava syn- och hörselskador.

Tio olika typer av LSS-insatser

LSS består av tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service:

 1. rådgivning och annat personligt stöd (handläggs och beslutas av regionen)
 2. personlig assistans
 3. ledsagarservice
 4. kontaktperson
 5. avlösarservice i hemmet
 6. korttidsvistelse utanför hemmet
 7. korttidstillsyn till skolungdom över tolv år
 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad
 10. daglig verksamhet

Vad kostar LSS-stöd?

Huvudregeln är att LSS-stöd är kostnadsfritt för den enskilde individen bortsett från några undantag. Kommunen får bland annat ta ut en avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna måste vara skäliga och får inte vara högre än kommunens självkostnader.

Ansökan

Om en person behöver stöd och service enligt LSS ska hen själv ansöka om stöd. Barn under 15 år eller de som inte kan ansöka själva kan få hjälp av en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare. Inom kommunen är det socialnämnden eller motsvarande som beslutar om stödinsatserna. Kommunen är skyldig att ge sina invånare information och vägledning i frågor som rör LSS.

Rätt att överklaga

Den som är missnöjd med ett beslut om insats enligt LSS har rätt att överklaga det i domstol, i första hand i förvaltningsdomstolen.

LSS-lagen innehåller följande delar:

 • rätten till insatser
 • insatserna för särskilt stöd och särskild service
 • särskilda uppgifter för kommunen
 • gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar
 • avgifter med mera
 • dokumentation och gallring
 • nämnder
 • tillståndsplikt och anmälningsplikt
 • enskild verksamhet
 • anmälan om och avhjälpande av missförhållanden med mera
 • tillsyn med mera
 • överklagande med mera
 • straff
 • särskild avgift
 • rapporteringsskyldighet
 • tystnadsplikt

Tjänster för dig som arbetar med LSS

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare och verksamhetsansvariga. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisändringar och ta del av lagkommentarer och analyser inom hela rättsområdet.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i lagen håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se våra kurser inom socialrätt.

Behöver du ytterligare stöd finns våra rådgivare till hands. Läs mer om vår rådgivning inom sociala frågor.

Vill du fördjupa din kunskap om lagen ytterligare? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av juristen Finn Kronsporre. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. Se lagkommentar.

Nu har du förhoppningsvis utökat dina kunskaper kring lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men tveka inte på att klicka på länkarna ovan för att ta del av ytterligare information inom rättsområdet!

Senast uppdaterad 5 december 2022. 

Publicerad 20 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024