LSS – stöd och service till vissa funktionshindrade - JP Infonet
JP Infonet.se

LSS – stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller bestämmelser om insatser för vissa personer med funktionsnedsättning. LSS syftar till att göra det möjligt för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder att leva som alla andra.

Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att LSS till vissa funktionshindrade följs. LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd de får.  

De som tillhör LSS personkrets har rätt till vissa insatser om de behöver det i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. I personkretsen ingår personer med

 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på uppenbart åldrande och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

LSS

Tio olika typer av insatser

LSS består av tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service:

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför hemmet
 • korttidstillsyn till skolungdom över tolv år
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad
 • daglig verksamhet

Vad kostar stödet?

Utgångspunkten är att LSS-insatser är kostnadsfria för den enskilde bortsett från några undantag. Den som får assistansersättning från Försäkringskassan ska betala motsvarande summa till kommunen om denna svarar för assistansen. Dessutom får kommunen i vissa fall ta ut en avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna måste vara skäliga och får inte vara högre än kommunens självkostnader.

Ansökan

Om en person behöver stöd och service enligt LSS ska han eller hon själv ansöka om stöd. Barn under 15 år eller de som inte kan ansöka själva kan få hjälp av en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare. Inom kommunen är det socialnämnden eller motsvarande som beslutar om stödinsatserna. Kommunen är skyldig att ge sina invånare information och vägledning i frågor som rör LSS.

Rätt att överklaga

Den som är missnöjd med ett beslut om insats enligt LSS har rätt att överklaga det i domstol, i första hand i förvaltningsdomstolen.

Lagen innehåller följande delar: 

 • Rätten till insatser
 • Insatserna för särskild stöd och service
 • Särskilda uppgifter för kommunen
 • Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar
 • Avgifter m.m.
 • Dokumentation och gallring
 • Nämnder
 • Tillstånds- och anmälningsplikt
 • Enskild verksamhet
 • Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.
 • Tillsyn m.m.
 • Överklagande m.m.
 • Straff
 • Särskild avgift
 • Rapporteringsskyldighet
 • Tystnadsplikt

 

Tjänster för dig som arbetar med LSS

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar med LSS-frågor.

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare och verksamhetsansvariga. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisändringar och ta del av lagkommentarer och analyser inom hela rättsområdet.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i LSS håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet inom socialrätt här.

Behöver du ytterligare stöd finns våra konsulter till hands. Läs mer om vår rådgivning inom socialrätt och LSS här.

Senast uppdaterad 5 mar 2019

Mer om Sociala frågor
Utbildningar
 • Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS, men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Beatrice Nordebrink
 • Kursen omfattar de bestämmelser som avhandlar barns rättsliga ställning i samhället med särskild fokus på barnens rättigheter. Regelverket sträcker sig över olika rättsområden och belyser relevant speciallagstiftning främst det som berör kommunal juridik. Barnkonventionens funktion som styrdokument och kommande lag behandlas särskilt.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Natalie Glotz Stade
 • Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas.

  Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Ulrika Ekebro

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området