LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, reglerar insatser för vissa personer med funktionsnedsättning. LSS syftar till att göra det möjligt för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder att leva som alla andra.

barnkonventionen_kunskapsbanken.jpg

Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för insatser till vissa funktionshindrade. LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd de får.  

De som tillhör LSS personkrets har rätt till vissa insatser om de behöver det i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. I personkretsen ingår personer med:

 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
 3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på uppenbart åldrande och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Tio olika typer av LSS-insatser

LSS består av tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn till skolungdom över tolv år
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Vad kostar stödet?

Huvudregeln är att LSS-insatser är kostnadsfria för den enskilde bortsett från några undantag. Den som får assistansersättning från Försäkringskassan ska betala motsvarande summa till kommunen om denna svarar för assistansen. Dessutom får kommunen i vissa fall ta ut en avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna måste vara skäliga och får inte vara högre än kommunens självkostnader.

Ansökan

Om en person behöver stöd och service enligt LSS ska hen själv ansöka om stöd. Barn under 15 år eller de som inte kan ansöka själva kan få hjälp av en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare. Inom kommunen är det socialnämnden eller motsvarande som beslutar om stödinsatserna. Kommunen är skyldig att ge sina invånare information och vägledning i frågor som rör LSS.

Rätt att överklaga

Den som är missnöjd med ett beslut om insats enligt LSS har rätt att överklaga det i domstol, i första hand i förvaltningsdomstolen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller följande delar:

 • Rätten till insatser
 • Insatserna för särskild stöd och service
 • Särskilda uppgifter för kommunen
 • Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar
 • Avgifter med mera
 • Dokumentation och gallring
 • Nämnder
 • Tillståndsplikt och anmälningsplikt
 • Enskild verksamhet
 • Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden med mera
 • Tillsyn med mera
 • Överklagande med mera
 • Straff
 • Särskild avgift
 • Rapporteringsskyldighet
 • Tystnadsplikt

Tjänster för dig som arbetar med LSS

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar med LSS-frågor.

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare och verksamhetsansvariga. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisändringar och ta del av lagkommentarer och analyser inom hela rättsområdet.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i LSS håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet inom socialrätt här.

Behöver du ytterligare stöd finns våra rådgivare till hands. Läs mer om vår rådgivning inom socialrätt och LSS här.

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 20 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

29 nov 2022

Kammarrätten bedömer att storasystern har fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror och att hon behöver avlastas för att båda barnen ska kunna få sina individuella behov av stöd och hjälp tillgodosedda.

25 nov 2022

Vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen reder ut vad som gäller.

24 nov 2022