Kurs - Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

Myndighetsutövningen styrs av lagar och förordningar, allt i syfte att få till stånd en opartisk och likriktad utövning av de uppgifter som anförtrotts den aktuella myndigheten. För den enskilde medborgaren är det viktigt att känna att han/hon får sin sak prövad på ett neutralt och korrekt sätt. För den enskilde tjänstemannen innebär detta ett högt ställt krav på kunskap om de gällande reglerna. Även bemötandet vid handläggningen måste genomföras på ett korrekt sätt.

Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som berör myndighetsutövning av en eller annan form. Detta gäller allt från rådgivning och annan vägledning till mer formell hantering inom myndighetsområdet. En fördjupning görs även inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

Kursen är uppdatera med ny förvaltningslag, kommunallag mm.

Kursen riktar sig främst till handläggare, jurister och andra tjänstemän som arbetar inom offentlig förvaltning. Kursen passar även de som är nya i sin befattning, såväl de med juridisk utbildning som de med annan bakgrund.

Deltagarcitat från tidigare tillfället:
"Mycket kunnig kursledare, som på ett pedagogiskt och lättsamt sätt förmedlade mycket kunskap och med goda exempel"
"Mycket bra föreläsare!! Kunnig! Väcker mer nyfikenhet"

Föreläsare

Malen Wallén

Jurist

Jurist Malen Wallén, Post- och telestyrelsen är mycket kunnig inom offentligrättsliga området och är en mycket god pedagog.

Programpunkter för utbildningen

 • En översikt av det svenska regelsystemet – regler och roller.
 • Myndighetsutövning inom stat, kommun och andra myndigheter.
 • Förvaltningslagen och  förvaltningsprocesslagen.
 • JO och JK:s roller.
 • Grundläggande principer.
 • Offentlighet, officialprövning och proportionalitetsprincipen.
 • Ärendehandläggning.
 • Beslutet – motivering, rättsverkan och omprövning.
 • Omprövning och överklagande.
 • Rätt att klaga, domstolsprocessen.
 • Personligt ansvar.

Kontakt

Har du frågor om kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000