Kurs – Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel

Kursen Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av andra lagar och förordningar som hör till bygglagstiftningen. Därefter diskuteras de intresseavvägningar som görs i till exempel detaljplan- och bygglovsärenden, plansystem och i den reviderade detaljplaneprocessen. Slutligen behandlas bygglov, marklov, utformnings- och egenskapskrav på byggnader samt bygglovsprocessen och sanktionssystemet. 

Löpande under dagen görs även djupdykningar i de senaste lagändringarna, såsom möjligheten till Attefallshus, samordnad bullerprövning och de nya reglerna avseende markanvisnings- och exploateringsavtal. Naturligtvis kommer det därutöver finnas tid för frågor och diskussion. 

Kursen riktar sig till alla verksamma jurister och handläggare, främst inom kommun och länsstyrelser, men passar även jurister som arbetat inom entreprenad- och bygg med flera.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Mycket tydlig, lugn och saklig föreläsare med perfekt dokumentunderlag"
"Bra kurs med exempel från verkligheten"
"Bra bemötande, bra stämning med öppenhet för frågor och diskussioner"
"Intressant och bra upplägg på kursen. Jättebra!"

Kursledare

Johannes Holmgren

Advokat, Polaris Advokatbyrå

Advokat Johannes Holmgren är expert inom området med mer än 10 års erfarenhet av ämnet. För JP Utbildning håller han utbildning inom fastighetsrätt.

Programpunkter för  utbildningen

  • Allmänt om PBL
  • Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
  • Plansystemet och den nya detaljplaneprocessen
  • Utformnings- och egenskapskrav på byggnader
  • Bygglov, marklov bland annat de nya Attefallsåtgärderna
  • Processen hos kommunen
  • Sanktionssystemet
  • Samordnad prövning av buller mellan miljöbalken och PBL
  • Regler om markanvisningsavtal och exploateringsavtal
  • Frågor

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.