Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisation

straffratt-Det-ska-bli-straffbart-att-delta-i-en-terroristorganisation.jpg

Regeringen föreslår att det ska införas ett nytt brott i terroristbrottslagen med beteckningen deltagande i en terroristorganisation. Brottet innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i en terroristorganisations verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Straffskalan ska vara fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst åtta år. Om personen har lett terroristorganisationen ska straffskalan i stället vara fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Regeringen föreslår också att det ska vara straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2023.

BAKGRUND

Sverige har ett förhöjt terrorhot som vi måste ta på stort allvar. Regeringen har därför beslutat om en proposition om att förbjuda deltagande i en terroristorganisation. I princip alla former av stöd till en terroristorganisation – oavsett om det är materiellt eller i form av deltagande i verksamheten – bidrar till att upprätthålla och stärka organisationen och därmed dess förmåga att begå terroristbrott. För att förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen att den straffrättsliga terrorismlagstiftningen ska skärpas. Tanken är att lagstiftningen ska bli ett nytt kraftfullt verktyg för att bekämpa terrorism och försvara vårt fria och öppna samhälle.

STRAFFANSVAR FÖR DELTAGANDE I EN TERRORISTORGANISATION

Regeringen bedömer att det finns ett behov av att införa ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation. Enligt regeringen kan en sådan straffbestämmelse vara en tillåten begränsning av föreningsfriheten enligt regeringsformen och Europakonventionen. Regeringen föreslår därför att det ska införas en ny straffbestämmelse i terroristbrottslagen (2022:666) som omfattar den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Brottet ska betecknas deltagande i en terroristorganisation. Försök till brottet ska också kriminaliseras. En gärning som är ringa eller som med hänsyn till omständigheterna är försvarlig ska däremot inte bedömas som brott.

”Terroristorganisation” bör enligt regeringen avse en sammanslutning av personer som begår eller på annat sätt medverkar till terroristbrott eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott.

Med ”deltar i verksamheten” avser regeringen någon form av aktivitet i terroristorganisationens verksamhet. Att uttrycka en åsikt eller sympatier för en terroristorganisation eller dess ideologi är inte tillräckligt om det inte handlar om propaganda. Inte heller är det straffbart att enbart befinna sig inom ett område som kontrolleras av en terroristorganisation. Att endast närvara vid ett evenemang anordnat av organisationen är inte heller ett sådant deltagande som avses i paragrafen. Det måste finnas en konkret och kvalificerad anknytning till organisationen. Omständigheter som visar på en sådan anknytning är till exempel att någon har agerat på uppdrag av organisationen eller har ställt sig under organisationens ledning. Andra exempel kan vara att personen har ställt sina tjänster till förfogande för en terroristorganisation, har svurit trohet till en organisation, har lämnat information, vägledning, material eller utrustning till organisationen eller har deltagit i utbildning eller träning anordnad av den. Mer tillfälliga eller begränsade kontakter med en terroristorganisation är normalt inte att betrakta som ett deltagande i terroristorganisationens verksamhet.

Straffet för deltagande i en terroristorganisation föreslås vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt ska straffet vara fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har haft en central roll inom terroristorganisationen, om gärningen har varit ägnad att påtagligt bidra till organisationens förmåga att begå terroristbrott eller om gärningen på annat sätt har varit av särskilt farlig art.

Om gärningsmannen har lett terroristorganisationen ska straffet i stället vara fängelse på viss tid – lägst två och högst arton år – eller på livstid. Enligt regeringen bör det vara en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet om ett brott enligt annan lag har begåtts med uppsåt att främja deltagande i en terroristorganisation. Däremot krävs inte någon lagändring för att detta ska gälla.

Rättskraft och åtalspreskription

Regeringen bedömer att rättskraften av en dom som innebär att någon dömts för deltagande i en terroristorganisation inte bör omfatta andra, i sig straffbara gärningar, som inte omfattats av åtalet. Preskriptionstiden för deltagandebrottet bör börja löpa först sedan deltagandet upphört. Beräkningen av preskriptionstiden för andra brott som begåtts inom ramen för deltagandet ska göras på vanligt sätt.

Finansiering, offentlig uppmaning, rekrytering och resa i förhållande till deltagandebrottet ska också kriminaliseras

Regeringen anser att det ska vara straffbart att finansiera samt offentligt uppmana och rekrytera deltagare till en terroristorganisation. Det ska även vara straffbart att resa utomlands i avsikt att delta i en terroristorganisation. Däremot bör det inte vara straffbart att meddela eller ta emot utbildning som syftar till deltagande i en terroristorganisation.

Universell domsrätt

Svensk domstol bör ha domsrätt över brottet deltagande i en terroristorganisation oavsett var det har begåtts och av vem. Detsamma bör gälla brotten finansiering av terrorism, offentlig uppmaning till terrorism, rekrytering till terrorism och resa för terrorism, när något av dem avser deltagande i en terroristorganisation. Det krävs dock inte någon lagändring för att detta ska gälla.

Användning av utredningsverktyg

Regeringen föreslår att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig dataavläsning ska få användas vid en förundersökning om deltagandebrott. Även undantaget från skyldigheten att underrätta den som är eller har varit misstänkt om att ett hemligt tvångsmedel använts ska gälla. Lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska vara tillämplig på den grova graden av deltagandebrott.

IKRAFTTRÄDANDEBESTÄMMELSER

Enligt regeringens förslag ska samtliga lagändringar träda i kraft den 1 juni 2023.

Av Angelica Wåhlin Björklund, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Straffrättsnet.

Sammanfattning av prop. 2022/23:73 En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 27 apr 2023

Angelica Wåhlin Björklund

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

I ”Dödsorsaken” kommer HD fram till att det, vid flera möjliga orsaker, är tillräckligt att en handling bidragit till brottsoffrets död för att döma den åtalade för mord. Vår expert Dennis Martinsson analyserar här målet.   

9 apr 2024

Nu finns en ny lagkommentar till penningtvättsbrottslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Marie Wallin.

10 nov 2023