Vissa elever på gymnasiet kan få undervisning i skolan

Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr- eller distanslösningar för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer att pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. Det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete.

skola_gymnasieelever_kan_fa_undervisning_i_skolan_16x9.jpg

För att underlätta möjligheterna att bedriva undervisning samtidigt som man förhindrar smittspridning i Sverige beslutade regeringen den 13 mars om tillfälliga bestämmelser för skolor som har stängt. Nu görs en ändring i förordningen som innebär att en skola ska kunna vara delvis stängd. Utbildning kan därmed bedrivas med en mindre andel elever närvarande i skolans lokaler, samtidigt som övrig undervisning sker via fjärr- eller distanslösningar, så länge det inte äventyrar smittskyddsarbetet. Bestämmelserna blir tillämpliga vid en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

– Det allvarliga läge vi nu befinner oss i riskerar att bli långvarigt. För gymnasieskolan innebär det att vi måste ha beredskap för att den är stängd under lång tid, kanske hela vårterminen. Därför har vi nu öppnat för särskilda lösningar för mindre elevgrupper, så att de ges förutsättningar att klara utbildningen och få sina slutbetyg; eleven på vård- och omsorgsprogrammet ska exempelvis kunna ta sin examen och gå ut och jobba i vården också i år, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Inom bland annat yrkesprogrammen finns det vissa praktiska moment som är svåra att genomföra utan tillgång till material och en fysisk arbetsplats. Utbildningsmoment som exempelvis svetsning behöver kunna genomföras med ett mindre antal elever närvarande i utbildningslokalerna. Det kan också gälla elever som måste visa vissa moment för att kunna få ut sin vård- och omsorgsexamen så att de kan gå ut och arbeta som undersköterskor i vården. Det ska även vara möjligt att på ett säkert vis låta elever i mindre grupper få möjlighet att genomföra en del prov eller andra viktiga bedömningsmoment i skolans lokaler.

Beslutet innebär också att vissa elever som har särskilda stödbehov ska kunna få dessa tillgodosedda på sin skola – individuellt eller i mindre grupper – så att de ges förutsättningar att klara kunskapskraven.

Publicerad 7 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Regeringen presenterade i slutet av april en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i skollagen som avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

8 maj 2023