Vem ansvarar för barnomsorg till vårdpersonalens barn om skolor stängs?

Fredag 20 mars beslutade regeringen att yrkesverksamma inom samhällsviktig verksamhet, som exempelvis hälso- och sjukvård, ska ha rätt till barnomsorg även om skolor och förskolor stängs. Hur det ska ordnas praktiskt och vem som har ansvar för vad reder vi ut nedan.

 

När regeringen beslutat om stängning är det barnets hemkommun som har ansvaret för att erbjuda barnomsorg och kommunen ska informera vårdnadshavarna om att möjligheten finns. Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet ska anmäla behov av omsorg till kommunen. 

Kommunen får då begära ett intyg från den som bedriver den samhällsviktiga verksamheten, normalt vårdnadshavarens arbetsgivare, som styrker att vårdnadshavaren behövs. Socialtjänsten kan också anmäla att ett barn har behov av omsorg som särskilt stöd.

Förordningen ger kommunen möjlighet att överlämna uppgiften att tillhandahålla barnomsorg på entreprenad till exempelvis en enskild huvudman, en annan kommun eller staten. Det gäller även om dessa huvudmäns skolenheter omfattas av regeringens beslut om stängning.

Har en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet beslutat att stänga verksamheten är det huvudmannen som har ansvar för att barnomsorg erbjuds. Huvudmannen har då samma möjligheter som en hemkommun att begära intyg och att överlämna uppgiften på entreprenad. Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommuner om stängningen och eventuella entreprenadavtal. 

Senast uppdaterad 25 mar 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området