Vem ansvarar för barnomsorg till vårdpersonalens barn om skolor stängs?

Fredag 20 mars beslutade regeringen att yrkesverksamma inom samhällsviktig verksamhet, som exempelvis hälso- och sjukvård, ska ha rätt till barnomsorg även om skolor och förskolor stängs. Hur det ska ordnas praktiskt och vem som har ansvar för vad reder vi ut nedan.

 

När regeringen beslutat om stängning är det barnets hemkommun som har ansvaret för att erbjuda barnomsorg och kommunen ska informera vårdnadshavarna om att möjligheten finns. Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet ska anmäla behov av omsorg till kommunen. 

Kommunen får då begära ett intyg från den som bedriver den samhällsviktiga verksamheten, normalt vårdnadshavarens arbetsgivare, som styrker att vårdnadshavaren behövs. Socialtjänsten kan också anmäla att ett barn har behov av omsorg som särskilt stöd.

Förordningen ger kommunen möjlighet att överlämna uppgiften att tillhandahålla barnomsorg på entreprenad till exempelvis en enskild huvudman, en annan kommun eller staten. Det gäller även om dessa huvudmäns skolenheter omfattas av regeringens beslut om stängning.

Har en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet beslutat att stänga verksamheten är det huvudmannen som har ansvar för att barnomsorg erbjuds. Huvudmannen har då samma möjligheter som en hemkommun att begära intyg och att överlämna uppgiften på entreprenad. Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommuner om stängningen och eventuella entreprenadavtal. 

Publicerad 25 mar 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023