Vad innebär möjligheten att rätta, förtydliga och komplettera i 4 kap. 9 § LOU?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall. 

upphandling_Vad_innebar_mojligheten_att_ratta_fortydliga_och_komplettera_i_4_kap_9_§_LOU_16x9.jpg

Fråga: 
Vad innebär möjligheten att rätta, förtydliga och komplettera i 4 kap. 9 § LOU

Svar: 
Ett anbud eller en anbudsansökan ska som utgångspunkt vara komplett och fullständig för att inte förkastas. Detta följer av likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen. 

Av 4 kap. 9 § LOU framgår däremot att en upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har lämnats in av leverantören. Den upphandlande myndigheten får också tillåta eller begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar en sådan handling. 

En rättelse innebär att felaktiga uppgifter som finns i inlämnade handlingar ändras. Det finns inget krav på att felet som ska rättas ska vara uppenbart för den upphandlande myndigheten.

Ett förtydligande innebär att detaljerade uppgifter lämnas för att göra det möjligt att mer precist beskriva något i anbudet eller ansökan. 

En komplettering innebär att kompletterande uppgifter lämnas, som tidigare inte varit tillgängliga.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är tillåtet att, genom förtydligande eller komplettering, tillföra helt nya uppgifter som inte funnits med i det ursprungliga anbudet eller ansökan. Det handlar nämligen inte om att ersätta tidigare lämnade uppgifter med nya, utan om att konkretisera dem på något sätt. 

Av 4 kap. 9 § andra stycket LOU framgår att en rättelse av fel, ett förtydligande eller en komplettering ska vara förenlig med likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen. Det betyder att alla anbudsgivare eller anbudssökande måste få samma möjlighet att komplettera och förtydliga sina anbud eller anbudssökningar om det är så att den upphandlande myndigheten tillåter rättelse, förtydligande eller komplettering.

Avslutningsvis kan framhållas att det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om rättelser, förtydliganden eller kompletteringar ska tillåtas. En leverantör har alltså inte möjlighet att kräva att få rätta, förtydliga eller komplettera sitt anbud eller sin ansökan. 

Frågan är besvarad av jurist Anna Bernefalk, redaktör för JP Upphandlingsnet.

Publicerad 28 aug 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023

Antalet inkomna överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

21 apr 2023

I den här analysen beskrivs några problem som kan uppkomma vid offentliga upphandlingar av IT-lösningar/system.

28 mar 2023