Logga in

Glömt ditt lösenord?

Tillräckligt med rättelse av personuppgifter genom kompletterande anteckning

Dataskydd_Tillräckligt-med-rättelse-av-personuppgifter-genom-kompletterande-anteckning.jpg

HFD slår fast att det var tillräckligt av kammarrätten att rätta felaktiga personuppgifter genom en kompletterande anteckning. Klagandens talan, som avsåg att uppgifterna skulle elimineras, avslås därför av domstolen.

Bakgrund

En person begärde hos kammarrätten att vissa av hennes personuppgifter i ett pågående mål skulle rättas. Hon menade att personuppgifterna var felaktiga och att rättelse skulle ske genom att uppgifterna eliminerades från handlingarna.

Kammarrätten avslog personens begäran. De felaktiga uppgifterna förekommer på en skrivelse med information om förenklad delgivning och på målets dagboksblad. Uppgifterna rättades av domstolen genom en kompletterande anteckning på dagboksbladet. Eftersom både skrivelsen och dagboksbladet utgör allmänna handlingar skulle det enligt domstolen stå i strid med tryckfrihetsförordningen att eliminera, och därigenom gallra, uppgifterna.

Personen överklagade kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

HFD konstaterar att enligt artikel 16 i förordning nr 2016/679/EU (dataskyddsförordningen) ska den registrerade ha rätt att, av den personuppgiftsansvarige och utan onödigt dröjsmål, få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

Enligt HFD är den rättelse som kammarrätten har gjort tillräcklig för att personens rätt enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen ska anses ha tillgodosetts. Domstolen avslår därför personens överklagande.

Av Karin Forsman, jurist och redaktör på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP ITnet.

Publicerad 22 feb 2022

Karin Forsman

Jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024