Tillräckligt med rättelse av personuppgifter genom kompletterande anteckning

Dataskydd_Tillräckligt-med-rättelse-av-personuppgifter-genom-kompletterande-anteckning.jpg

HFD slår fast att det var tillräckligt av kammarrätten att rätta felaktiga personuppgifter genom en kompletterande anteckning. Klagandens talan, som avsåg att uppgifterna skulle elimineras, avslås därför av domstolen.

Bakgrund

En person begärde hos kammarrätten att vissa av hennes personuppgifter i ett pågående mål skulle rättas. Hon menade att personuppgifterna var felaktiga och att rättelse skulle ske genom att uppgifterna eliminerades från handlingarna.

Kammarrätten avslog personens begäran. De felaktiga uppgifterna förekommer på en skrivelse med information om förenklad delgivning och på målets dagboksblad. Uppgifterna rättades av domstolen genom en kompletterande anteckning på dagboksbladet. Eftersom både skrivelsen och dagboksbladet utgör allmänna handlingar skulle det enligt domstolen stå i strid med tryckfrihetsförordningen att eliminera, och därigenom gallra, uppgifterna.

Personen överklagade kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

HFD konstaterar att enligt artikel 16 i förordning nr 2016/679/EU (dataskyddsförordningen) ska den registrerade ha rätt att, av den personuppgiftsansvarige och utan onödigt dröjsmål, få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

Enligt HFD är den rättelse som kammarrätten har gjort tillräcklig för att personens rätt enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen ska anses ha tillgodosetts. Domstolen avslår därför personens överklagande.

Av Karin Forsman, jurist och redaktör på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP ITnet.

Publicerad 22 feb 2022

Karin Forsman

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

IMY bedömer att personuppgiftsbehandlingen har skett i strid med principen om uppgiftsminimering och nämnden får därför en reprimand.

28 nov 2022

IMY har genomfört en undersökning om statliga myndigheters användning av molntjänster. Nu har de övergripande slutsatserna från den sammanställts i en rapport.

24 nov 2022

Förvaltningsrätten bedömer att integritetsintresset väger tyngst, särskilt med beaktande av att kamerabevakningen skulle förenas med bildinspelning och omfatta personer som arbetar på återvinningscentralerna.

24 nov 2022