Logga in

Glömt ditt lösenord?

Senaste halvårets praxis på det socialrättsliga området

Nu kan du ta del av vår sammanställning av viktiga domar och beslut inom socialrätten från det senaste halvåret. Sammanställningen ger en enkel överblick över den senaste tidens praxis och täcker bland annat områdena barn och unga, ekonomiskt bistånd, funktionshinder, migration och integration samt äldreomsorg. Den innehåller mål som prövats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), Högsta domstolen (HD), kammarrätterna och hovrätterna och beslut från Justitieombudsmannen (JO).   

Inom området barn och unga har många ärenden handlat om LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ett av fallen handlade om en 13-årig flicka som var övervakad av sin familj och hade mycket strikta regler hemma. Kommunen menade att det fanns en hedersproblematik i familjen och att flickan riskerade att bli bortgift. Men kammarrätten bedömde att det inte är tillräckligt att barnet lever i en hederskultur eller får en strikt uppfostran för att det ska finnas förutsättningar för LVU-vård och upphävde tvångsvården.  


Rättspraxis på socialrättsområdet 1 juli – 31 december 2016

Ett annat fall handlade om en 4-årig flicka som bodde hos sin mormor på grund av mammans psykiska ohälsa. Trots detta lät mormodern flickan umgås med sin mamma. När mamman försämrades akut ville socialnämnden omhänderta flickan. Kammarätten ansåg att flickan var otrygg och slog fast att hon behövde vård i ett familjehem utanför familjens nätverk.

I ett uppmärksammat fall som gäller LSS hade en 6-åring nekats assistansersättning för sondmatning. Anledningen var att sondmatning sågs som egenvård som inte kan ge rätt till personlig assistans. Kammarrätten gjorde en annan bedömning och menade att egenvård visst kan ge rätt till assistans om den kan knytas till ett grundläggande behov. Eftersom sondmatning räknas som det grundläggande behovet måltider kan den ge rätt till assistans trots att det samtidigt är fråga om egenvård. 

På området allmänna handlingar och sekretess fick socialnämnden kritik när den inte lämnade ut en e-postkonversation för att socialsekreteraren var föräldraledig. Kammarätten menade att myndigheten måste ha rutiner som garanterar att e-postbrevlådan och e-postloggen är tillgänglig även om tjänstemannen är frånvarande.

Vill du få tillgång till en mer fördjupad praxisuppdatering? 

I vår webbkurs JP Webbkurs – Social går våra jurister Li Rothpfeffer och Eva Lillie igenom det senaste halvårets viktigaste domar och beslut. Här förklaras bakgrunden till fallen, omständigheterna och slutsatsen. Läs mer om webbkursen här.

Du hittar även vår praxissammanställning med ett urval av de viktigaste domarna på socialrättens område i informationstjänsten JP Socialnet. Här kan du testa tjänsten gratis!

Publicerad 15 feb 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024