Senaste halvårets praxis på det socialrättsliga området

Nu kan du ta del av vår sammanställning av viktiga domar och beslut inom socialrätten från det senaste halvåret. Sammanställningen ger en enkel överblick över den senaste tidens praxis och täcker bland annat områdena barn och unga, ekonomiskt bistånd, funktionshinder, migration och integration samt äldreomsorg. Den innehåller mål som prövats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), Högsta domstolen (HD), kammarrätterna och hovrätterna och beslut från Justitieombudsmannen (JO).   

Inom området barn och unga har många ärenden handlat om LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ett av fallen handlade om en 13-årig flicka som var övervakad av sin familj och hade mycket strikta regler hemma. Kommunen menade att det fanns en hedersproblematik i familjen och att flickan riskerade att bli bortgift. Men kammarrätten bedömde att det inte är tillräckligt att barnet lever i en hederskultur eller får en strikt uppfostran för att det ska finnas förutsättningar för LVU-vård och upphävde tvångsvården.  


Rättspraxis på socialrättsområdet 1 juli – 31 december 2016

Ett annat fall handlade om en 4-årig flicka som bodde hos sin mormor på grund av mammans psykiska ohälsa. Trots detta lät mormodern flickan umgås med sin mamma. När mamman försämrades akut ville socialnämnden omhänderta flickan. Kammarätten ansåg att flickan var otrygg och slog fast att hon behövde vård i ett familjehem utanför familjens nätverk.

I ett uppmärksammat fall som gäller LSS hade en 6-åring nekats assistansersättning för sondmatning. Anledningen var att sondmatning sågs som egenvård som inte kan ge rätt till personlig assistans. Kammarrätten gjorde en annan bedömning och menade att egenvård visst kan ge rätt till assistans om den kan knytas till ett grundläggande behov. Eftersom sondmatning räknas som det grundläggande behovet måltider kan den ge rätt till assistans trots att det samtidigt är fråga om egenvård. 

På området allmänna handlingar och sekretess fick socialnämnden kritik när den inte lämnade ut en e-postkonversation för att socialsekreteraren var föräldraledig. Kammarätten menade att myndigheten måste ha rutiner som garanterar att e-postbrevlådan och e-postloggen är tillgänglig även om tjänstemannen är frånvarande.

Vill du få tillgång till en mer fördjupad praxisuppdatering? 

I vår webbkurs JP Webbkurs – Social går våra jurister Li Rothpfeffer och Eva Lillie igenom det senaste halvårets viktigaste domar och beslut. Här förklaras bakgrunden till fallen, omständigheterna och slutsatsen. Läs mer om webbkursen här.

Du hittar även vår praxissammanställning med ett urval av de viktigaste domarna på socialrättens område i informationstjänsten JP Socialnet. Här kan du testa tjänsten gratis!

Publicerad 15 feb 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

10 jun 2022

Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. 

9 jun 2022

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

9 jun 2022