Logga in

Glömt ditt lösenord?

LVU – Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Huvudregeln är att socialtjänstens insatser till barn och unga ska ske med vårdnadshavarnas och barnets samtycke. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), reglerar förutsättningarna för att avvika från den grundläggande principen om frivillighet i socialtjänstlagen. Det handlar alltså om tvångsvård av barn och unga.

lvu.jpg

Vad är LVU?

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn och unga och ska verka för att de växer upp under trygga förhållanden. Utgångspunkten är att socialtjänstens insatser ska vara frivilliga och genomföras i samförstånd med barnet och föräldrarna. Om föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte samtycker till de insatser för barnet som socialnämnden bedömer är nödvändiga kan vård enligt LVU aktualiseras. Om barnet har fyllt 15 år ska hans eller hennes mening ges en självständig betydelse när man tillämpar lagen.

Vilka är förutsättningarna för vård enligt LVU?

Vård enligt LVU kan bli aktuellt på grund av missförhållanden i barnets hem eller på grund av den unges eget beteende. I den första typen av fall, de så kallade miljöfallen, kan det vara fråga om fysisk eller psykisk misshandel av den unge eller andra omsorgsbrister. I den andra typen av fall, de så kallade beteendefallen, är det i stället fråga om att den unge själv utsätter sig för risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

För ett ingripande krävs att det finns en tydlig risk för skada på den unges hälsa eller utveckling. En annan förutsättning är att det inte går att få samtycke till frivillig vård. Det avgörande vid tillämpningen av LVU är alltid vad som är bäst för barnet. I en konflikt mellan barnets behov och andra intressen ska barnets bästa alltid gå först.

Vem beslutar om LVU?

Det är förvaltningsrätten som beslutar om vård efter ansökan av socialnämnden. Om socialnämnden inte kan invänta ett beslut från domstolen om LVU-vård kan den besluta om ett omedelbart omhändertagande.

Att ett barn vårdas med stöd av LVU innebär inte att föräldrarna fråntas vårdnaden. Efter ett beslut om LVU-vård övergår dock ansvaret för den unge på socialnämnden. Det är nämnden som i föräldrarnas ställe ska bestämma om den nödvändiga vården.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga innehåller följande delar: 

 • Beredande av vård
 • Omedelbart omhändertagande
 • Vården
 • Särskilda befogenheter
 • Upphörande av vård
 • Uppföljning
 • Förebyggande insatser
 • Flyttningsförbud med mera
 • Utreseförbud
 • Läkarundersökning
 • Provtagning inför umgänge och upphörande av vård
 • Bestämmelser om handläggningen
 • Bestämmelser om överklagande
 • Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården
 • Straff 
 • Övergångsbestämmelser

Tjänster för dig som arbetar med LVU

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare och verksamhetsansvariga. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisändringar, ta del av lagkommentarer och analyser inom hela rättsområdet.

Vår webbkurs ger dig en grundlig genomgång av LVU och praktiska verktyg att använda i handläggningen. 

För dig som snarare är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i lagen håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet inom socialrätt här.

Behöver du ytterligare stöd finns våra rådgivare till hands. Ta reda på mer om vår rådgivning inom sociala frågor för att veta mer.

Vill du fördjupa din kunskap om lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av rådman Caroline Hellström och f.d. byråchef vid Justitieombudsmannen Carl-​Gustaf Tryblom. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. Se lagkommentar.

Senast uppdaterad 27 januari 2023. 

Publicerad 11 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024