JP Infonet.se

LVU - Tvångsvård av barn och unga

Huvudregeln är att socialtjänstens insatser till barn och unga ska ske med vårdnadshavarnas och barnets samtycke. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, reglerar förutsättningarna att undgå den grundläggande principen om frivillighet i socialtjänstlagen. Det handlar alltså om tvångsvård av barn och unga.

LVU

Om föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte samtycker till de insatser för barnet som socialnämnden bedömer är nödvändiga kan det bli aktuellt att tillämpa LVU. Om barnet har fyllt 15 år ska hans eller hennes mening ges en självständig betydelse när man tillämpar lagen.

Vård enligt LVU kan bli aktuellt på grund av missförhållanden i barnets hem (2 § LVU) eller på grund av den unges eget beteende (3 § LVU). I de så kallade miljöfallen kan det vara fråga om fysisk eller psykisk misshandel av den unge eller andra omsorgsbrister. I de så kallade beteendefallen är det istället fråga om att den unge själv utsätter sig för risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. För ett ingripande krävs att det finns en tydlig risk för skada på den unges hälsa eller utveckling. En annan förutsättning är att det inte går att få samtycke till frivillig vård.

Det avgörande vid tillämpningen av LVU är alltid vad som är bäst för barnet. I en konflikt mellan barnets behov och andra intressen ska barnets bästa alltid gå först.

Det är förvaltningsrätten som beslutar om vård efter ansökan av socialnämnden (4 § LVU). Om socialtjänsten inte kan invänta ett beslut från domstolen om LVU-vård kan de besluta om ett omedelbart omhändertagande (6 § LVU).

Att ett barn vårdas med stöd av LVU innebär inte att föräldrarna fråntas vårdnaden. Efter ett beslut om LVU-vård övergår dock ansvaret för den unge på socialnämnden. Det är nämnden som i föräldrarnas ställe ska bestämma om den nödvändiga vården.

Lagen innehåller följande delar: 

 • Beredande av vård
 • Omedelbart omhändertagande
 • Vården
 • Särskilda befogenheter
 • Upphörande av vård
 • Förebyggande insatser
 • Flyttningsförbud m.m.
 • Läkarundersökning
 • Bestämmelser om handläggningen
 • Bestämmelser om överklagande
 • Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården
 • Böter 

Tjänster för dig som arbetar med LVU

JP Infonet erbjuder informationstjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar med LVU-frågor.

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare och verksamhetsansvariga. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisändringar, ta del av lagkommentarer och analyser inom hela rättsområdet.

Vår webbkurs LVU i praktiken ger dig en grundlig genomgång av LVU och praktiska verktyg att använda i handläggningen. 

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i LVU håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se hela kursutbudet inom socialrätt här.

Behöver du ytterligare stöd finns våra konsulter till hands. Läs mer om vår rådgivning inom socialrätt och LVU här.

Senast uppdaterad 11 nov 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området