Lagändringar på avfallsområdet

Den 1 augusti 2020 började en rad förändringar av avfallslagstiftningen att gälla. Lagändringarna syftar till att genomföra EU:s avfallslagstiftning i svensk rätt och de kommer att påverka både kommuner och enskilda. Bland annat kommer flera begrepp i lagstiftningen att få nya namn och tydligare definitioner.

mark_och_miljo_Lagandringar_pa_avfallsomradet_16x9.jpg

I miljöbalken görs i huvudsak följande ändringar

  • Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och det anges vad som avses med avfallsproducent.
  • Det införs bestämmelser om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling och kostnader för hantering av avfallet.
  • Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet har förtydligats.
  • Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs.
  • Det tydliggörs vem som har ansvaret för att uppfylla tillämpliga författningskrav för material och produkter när avfall upphör att vara avfall.
  • Flera bemyndiganden utvidgas för att möjliggöra genomförande av kraven i avfallsdirektiven genom föreskrifter.

I övrig lagstiftning görs i huvudsak följande ändringar

  • Bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och bygglagen kompletteras så att en kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt bygg- och rivningsavfall och även byggprodukter som kan återanvändas.
  • Det införs bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen om att sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för uppgifter i ett register med uppgifter om avfall.

Lagändringarna började gälla den 1 augusti 2020.

Senast uppdaterad 17 aug 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området