Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kan vi i upphandlingar kräva utdrag från belastningsregistret?

Vi upphandlar framförallt service, arbeten och ombyggnader av skolor och förskolor. Kan vi kräva att entreprenörernas personal ska uppvisa utdrag från belastningsregistret? 

Observera att frågan ovan besvarades för en tid sedan och att nya regler och nya avgöranden kan ha tillkommit sedan dess.

Praxis på detta område är sparsam. När det gäller personal, uppdragstagare etc. inom skolan finns det en lagstadgad skyldighet att kontrollera belastningsregister för vissa personkategorier som kommer att vistas i skolans verksamheter. Skollagen innehåller bestämmelser om registerkontroll i 2 kap. 31-33 §§. 

Av 2 kap. 33 § bestämmelserna framgår att: 

Den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. ska till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas. Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i registerutdraget. 

Registerutdrag som avses i första stycket ska lämnas även av den som

1. erbjuds eller tilldelas arbete inom sådan verksamhet som avses i första stycket under omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställningsförhållande inom verksamheten, om det sker genom uppdrag, anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten eller anställning inom annan kommunal verksamhet,

2. under utbildning till en lärar- eller förskollärarexamen enligt högskolelagen (1992:1434) eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning tilldelas plats för verksamhetsförlagd del av utbildningen inom sådan verksamhet som avses i första stycket, eller

3. genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tilldelas plats för arbetspraktik eller annan programinsats inom sådan verksamhet som avses i första stycket. 

Registerutdraget ska i de fall som avses i andra stycket lämnas till den inom verksamheten som beslutar om att anlita eller ta emot någon på ett sådant sätt som avses där. Den som inte har lämnat ett sådant registerutdrag får inte anlitas eller tas emot i verksamheten.

Kravet på registerkontroll omfattar bland annat anställda hos externa aktörer som ingått avtal om att sköta stödfunktioner såsom städning, fastighetsskötsel eller skolskjuts.

Bestämmelsen omfattar dock inte personer som utför tillfälliga arbetsuppgifter, t.ex. en elektriker eller en rörmokare som anlitas för vissa reparationsarbeten. Däremot omfattas personal som ersätter anställda, t.ex. när en person kortvarigt hyrs in från ett bemanningsföretag vid tillfällig frånvaro bland personalen. 

Kommunen är i egenskap av huvudman ytterst ansvarig för att dessa krav i skollagen efterlevs. Krav i någon form på utdrag ur belastningsregister för de i skollagen nämnda personkategorierna borde därför ställas i upphandlingar av entreprenörer som ska uppfylla sådant arbete som omfattas av bestämmelserna. Kravet bör formuleras på ett sätt som säkerställer att även framtida personal hos entreprenören, som ska utföra arbete på skolan under avtalets löptid, efterlever kraven på att inkomma med registerutdrag. 

Har du frågor inom upphandling som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Publicerad 20 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024