Intern upphandling enligt Teckalundantaget

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

upphandling_Intern_upphandling_enligt_Teckalundantaget_16x9.jpg

Fråga


När kan en upphandling betraktas som en intern upphandling enligt Teckalundantaget?

Svar


Upphandlingslagstiftningen innehåller flera olika undantagsbestämmelser som innebär att upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av inköp. Enligt 3 kap. 11 § LOU gäller inte LOU när den upphandlande myndighetens motpart (det vill säga leverantören) är en juridisk person (med vilken avses en annan juridisk person är den upphandlande myndigheten) eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen, om upphandlingen är en intern upphandling enligt 3 kap. 12–16 §§ LOU. Bestämmelserna utgör ett undantag från kravet på upphandling och undantaget kallas ofta för ”Teckalundantaget”.  

Bestämmelserna i 3 kap. 12–15 §§ LOU avser fyra olika situationer. 3 kap. 12 § LOU gäller anskaffningar som ett moderbolag gör från ett dotterföretag. 3 kap. 13 § LOU gäller också anskaffningar som ett moderföretag gör från ett dotterföretag, men skillnaden är att dotterföretaget gemensamt kontrolleras av flera upphandlande myndigheter. 3 kap. 14 § LOU gäller anskaffningar som ett dotterföretag gör från ett moderföretag och 3 kap. 15 § LOU gäller anskaffningar som ett dotterföretag gör från ett systerföretag.

För att uttrycka det enkelt gäller undantaget för intern upphandling i de fall där den upphandlande myndigheten kontrollerar den part som den ingår avtal med (kontrollkriteriet) och avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande myndigheten (verksamhetskriteriet). Kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet är alltså två centrala begrepp. 
 
För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten utöva kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden, det vill säga leverantören, som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning.

För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt ska den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriva mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande myndighetens räkning. Verksamheten ska alltså huvudsakligen utövas åt den upphandlande myndigheten som utövar kontrollen. Enligt 3 kap. 16 § LOU ska verksamhetsandelen bestämmas på grundval av den genomsnittliga totala omsättningen i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under de tre år som föregår tilldelningen eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.

Det får inte heller finnas något direkt privat ägarintresse i den motpart som är leverantör.

Under förutsättning att ovanstående kriterier är uppfyllda kan det betraktas som en intern upphandling. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall. Viktigt att komma ihåg är också att undantagsregler ska tillämpas restriktivt. 

Frågan är besvarad av vår jurist Anna Bernefalk.

Vill du ta del av fler frågor och svar inom upphandlingsområdet?


Prova då vår informationstjänst JP Upphandlingsnet. Som användare av tjänsten får du bland annat tillgång till en kostnadsfri frågeservice. Du kan både ställa dina egna frågor och ta del av andras. Läs mer >

Publicerad 3 jun 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023

Antalet inkomna överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

21 apr 2023

I den här analysen beskrivs några problem som kan uppkomma vid offentliga upphandlingar av IT-lösningar/system.

28 mar 2023