Informationsplikten enligt GDPR

Informationskravet utgör en av grunderna i dataskyddsförordningen. För att människor ska kunna utöva den kontroll över sina personuppgifter som förordningen ger dem är det nödvändigt att de får tillräcklig information om dessa uppgifter.

dataskydd_Informationsplikten_enligt_GDPR_16x9.jpg

Allmänna kriterier gällande informationskravet


I dataskyddsförordningen (GDPR) finns en skrivelse som stadgar att informationen ska vara koncis, klar och tydlig, begriplig samt tillhandahållas i en lättillgänglig form. Med detta avses att informationen ska tillhandahållas på ett sätt (avseende innehåll, upplägg och utformning) som inte innebär att informationen är överinformerande. Informationen ska även vara lätt att hitta och särskiljas från annan icke-dataskyddsrelaterad information så som allmänna villkor etcetera.

Praktiska aspekter


Ur ett teoretiskt perspektiv utgör inte informationsplikten något större problem. Lagstiftningen är relativt tydlig gällande vilken information som ska tillhandahållas, när den ska tillhandahållas och det lämnas stor frihet angående hur informationen ska tillhandahållas. Ur ett praktiskt perspektiv utgör denna skyldighet dock betydligt större problem.

Tillhandahålla


En första viktig praktisk aspekt är det faktum att lagstiftningen kräver att informationen ska tillhandahållas den registrerade. Formuleringen innebär att aktiv handling krävs från den personuppgiftsansvarige, med andra ord är det inte tillräckligt att informationen finns tillgänglig för de registrerade. Detta kan exemplifieras genom följande exempel:

Exempel 1
En personuppgiftsansvarig använder ett formulär på sin hemsida för att samla in personuppgifter. Det finns en privacy policy tillgänglig på samma hemsida men i samband med insamling av personuppgifter (via webbformuläret) nämns ingenting om personuppgiftsbehandlingen eller den befintliga privacy policyn.

Exempel 2
En personuppgiftsansvarig använder ett formulär på sin hemsida för att samla in personuppgifter. I samband med insamlingen av personuppgifter informeras den registrerade om personuppgiftsbehandlingen där en länk till privacy policyn (som innehåller komplett information) infogas.

Dessa två exempel belyser skillnaden mellan att tillhandahålla och att enbart tillgängliggöra den nödvändiga informationen. För att till fullo leva upp till informationsplikten i förordningen krävs det att den personuppgiftsansvarige agerar för att tillhandahålla den registrerade relevant information. I det första exemplet där informationen enbart finns tillgänglig skulle därmed inte anses tillräckligt till skillnad från det andra exemplet där informationen i direkt anslutning till personuppgiftsinsamlingen tillhandahålls den registrerade.

Vill du ta del av hela Didrik Värmons analys?


Läs då mer om informationstjänsten JP ITnet.

Publicerad 20 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023