I vilka fall får en klasslista inte lämnas ut?

En klasslista som innehåller elevers namn, adress och telefonnummer är i normala fall offentlig. För att det ska råda sekretess krävs att man antar att utlämnandet skulle innebära men för en elev eller någon närstående, exempelvis personförföljelse. Det går därför inte att svara på exakt i vilka fall en klasslista inte får lämnas ut, utan en bedömning måste göras vid varje enskilt fall. Men i en ny dom från kammarrätten ges ett exemepel på ett fall där vissa delar av klasslistan omfattas av sekretess.  

En person begärde att få ta del av klasslistor för vissa skolor i en kommun. Barn- och utbildningsnämnden lämnade ut listorna med uppgifter om de berörda elevernas för- och efternamn men avslog begäran när det gällde uppgifter om telefonnummer och adresser. Beslutet motiverade de med att dessa uppgifter omfattades av sekretess eftersom det rör sig om ett stort antal barn och närstående och det inte kan uteslutas att en enskild person kan komma att lida men om uppgifterna lämnas ut.

Nämnden beaktade att personen hade varit på skolan för att söka kontaktuppgifter till en specifik elevs vårdnadshavare med anledning av ett ärende. Personen hade också besökt elever i hemmet, vilket hade skapat starkt obehag för barn och deras föräldrar.

Kammarrätten konstaterar att utgångspunkten är att uppgifter om elevers namn, adresser och telefonnummer i en klasslista inte omfattas av sekretess. Men det finns undantag ”om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs”. 

I det här fallet har barn- och utbildningsnämnden berättat om personens agerande gentemot elever och deras anhöriga. Det som har kommit fram medför enligt kammarrättens mening att det får anses finnas en sådan särskild anledning för sekretess. Det innebär att uppgifter om telefonnummer och adresser i klasslistorna inte ska lämnas ut.

Publicerad 12 mar 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023