Hur kan redan ingångna avtal påverkas av coronapandemin?

Utbrottet av coronapandemin och spridningen av covid-19 väcker flera frågor på upphandlingsområdet. Det handlar inte enbart om möjligheterna att direktupphandla eller att underlåta annonsering, utan även om svårigheter inom ramen för befintliga kontrakt eller ramavtal.

upphandling_Hur_kan_redan_ingangna_avtal_paverkas_av_coronapandemin_16x9.jpg

Coronavirusutbrottet drabbar samhället hårt. Ett av områdena som påverkas är de offentliga inköpen som bland annat förväntas kunna leverera nödvändigt material och utrustning till hälso- och sjukvården. I den rådande situationen kan därför de upphandlande myndigheterna komma att behöva göra anskaffningar som exempelvis går utöver vad som tillåts enligt befintliga ramavtal eller upphandlingskontrakt (jämför EU-domstolens dom i målet C-216/17 Coopservice som uppställer krav på att ange uppskattad takvolym). Vidare kan den rådande situationen innebära att kontrakterade leverantörer inte längre kan leverera varor ”som vanligt” och i enlighet med ingångna avtal.

Huvudregeln är att ingångna kontrakt eller ramavtal under avtalstiden inte får ändras utan att en ny konkurrensutsättning genomförs. Avsteg härifrån är möjligt för upphandlande myndigheter under de förutsättningar som framgår av 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU), nämligen ifråga om: 

 • ändringar som är av mindre värde
 • ändringar till följd av ändrings- eller optionsklausul
 • ändringar genom kompletterande beställningar
 • ändringar på grund av oförutsebara omständigheter
 • ändringar i form av byte av leverantör
 • ändringar som inte är väsentliga.                                                                                                        

Coronavirusutbrottet i sig utgör inte grund som möjliggör en ändring av ett kontrakt eller ramavtal. Däremot kan konsekvenserna av utbrottet bli sådana att en upphandlande myndighet kan vilja göra vissa ändringar av ingångna kontrakt eller ramavtal med anledning av de nya förhållandena, och det bör då i många fall vara möjligt för upphandlande myndigheter att åberopa något eller några av ovan nämnda undantag, exempelvis ändring som är av mindre värde eller ändring på grund av oförutsebara omständigheter. När det gäller ändringar av mindre värde kan en upphandlande myndighet, från exempelvis ett ramavtal avseende varor, göra avrop utöver vad avtalet annars tillåter så länge inte avtalets värde ökar med mer än tio procent. Vad gäller ändring på grund av oförutsebara omständigheter skulle en upphandlande myndighet kunna öka sina inköp i förhållande till vad ramavtalet eller kontraktet medger med maximalt femtio procent under förutsättning att det är möjligt att visa ett direkt orsakssamband mellan coronavirusutbrottet och det oförutsedda behovet. Ändringar av det nu sagda slaget får inte innebära att avtalets övergripande karaktär ändras, vilket medför att det i princip inte är möjligt att med stöd av undantagen anskaffa något annat än vad som omfattades av det ursprungliga avtalet. Härutöver förutsätts naturligtvis att leverantören går med på att ändra avtalsinnehållet på detta sätt. Reglerna ger inte myndigheterna någon ensidig rätt att ändra avtalsvillkoren.

Om en upphandlande myndighet köper mer än vad som framgår av ramavtalet eller kontraktet och de tillkommande köpen inte utgör tillåtna ändringar enligt LOU, är dessa köp upphandlingsrättsligt att betrakta som nya och andra avtal.

Det här är en förkortad version av analysen. Om du vill läsa hela Magnus Nedström och Philip Madars analys hittar du den i JP Upphandlingsnet. Skaffa ett gratis testkonto här >

Publicerad 7 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om ett femte sanktionspaket. Sanktionerna påverkar offentlig upphandling.

9 maj 2022

Enligt upphandlingsdokumenten i en ramavtalsupphandling av bussresor fick en leverantör vid tilldelning av ramavtal tillgodogöra sig ett mervärde på 40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens bussterminal till Alingsås var fyra mil eller kortare.

5 maj 2022

Ett beslut att inte ta med en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem kan bli föremål för överprövning (prop. 2015/16:195, del 1, s. 568). En förutsättning för att överprövning ska ske är enligt 20 kap. 4 § LOU att leverantören anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada.

5 maj 2022