Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar

forskottsbetalning-for-kopior-av-allmanna-handlingar.jpg

Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en fastställd avgift. Det händer dock att avgiften inte betalas. Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse som möjliggör att avgiften begärs i förskott. Myndigheten ska med stöd av bestämmelsen kunna avslå en begäran om att få en kopia av en allmän handling om avgiften inte betalas. På så sätt kan myndigheten försäkra sig om att få betalt.

Var och en har enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) en rätt att ta del av allmänna handlingar till främjade av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I tryckfrihetsförordningen finns även bestämmelser hur allmänna handlingar ska lämnas ut och att den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en avgift.

En grundförutsättning för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är att det finns en fastställd avgift. För domstolar och statliga myndigheter under regeringen finns bestämmelser om sådana avgifter i avgiftsförordningen. För myndigheter under riksdagen gäller andra författningar. På det kommunala området gäller de allmänna bestämmelserna i 2 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen. Enligt dessa bestämmelser får kommuner och regioner själva genom fullmäktige fastställa de avgifterna.

Det händer att avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att en myndighet i ett enskilt fall ska kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut.

EN NY MÖJLIGHET ATT BESLUTA OM FÖRSKOTTSBETALNING

Regeringen föreslår en ny bestämmelse i 6 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som innebär att myndigheterna kan begära betalning i förskott:

”Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.
En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.”

När handlingarna som begärts ut har identifierats och sekretessprövats ska myndigheten med stöd av bestämmelsen kunna avvakta med att kopiera dem tills avgiften har betalats. På så sätt ska myndigheten kunna försäkra sig om att få betalt innan det avsätts resurser för kopieringen. Samtidigt kan den enskilde i ett tidigt skede få besked om kostnaden för kopiorna.

Regeringen menar att det också finns skäl att anta att frekventa problematiska begäranden att ta del av allmänna handlingar skulle minska i antal om myndigheterna regelmässigt såg till att sökanden faktiskt betalade avgifterna.

En del remissinstanser ifrågasätter om bestämmelsen kan komma i konflikt med skyndsamhetskravet vid utlämnande av allmänna handlingar i 2 kap. 16 § TF. Bestämmelsen kan visserligen i praktiken innebära att utlämnandet fördröjs något. Regeringen anser dock att bestämmelsen inte kommer i konflikt med skyndsamhetskravet så länge som handläggningen av en begäran inleds och fortsätter utan onödiga dröjsmål och med endast en marginell fördröjning.

Det finns också farhågor om att de praktiska möjligheterna att begära ut allmänna handlingar anonymt försämras. Regeringen konstaterar dock att rätten att vara anonym förutsätter att myndigheten kan ta emot kontant betalning. Den som vill vara anonym måste därför ges möjlighet att betala kontant även i förskott.

INGEN MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA BESLUT OM FÖRSKOTTSBETALNING

Regeringen anser att en myndighet ska kunna avslå en begäran att få en kopia av en allmän handling om avgiften inte betalas. Myndigheten kan redan nu antingen ta betalt i samband med att kopian lämnas ut eller i efterhand. Myndigheten tar alltså enligt nuvarande ordning ställning till tidpunkten för betalning. Möjligheten att ta betalt även i förskott kan enligt regeringen inte anses påverka någons situation på ett sådant sätt att det får överklagas. Det finns dock möjligheten att överklaga kommunfullmäktiges beslut om taxa för att få en kopia av en allmän handling, genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen.

Lagen föreslås träda ikraft 1 januari 2021.

Av Jens Svedman, jurist och redaktör.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet

Publicerad 20 aug 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024