Drift av äldreboende är ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt

upphandling_Drift_av_aldreboende_ar_ett_upphandlingspliktigt_tjanstekontrakt_16x9.jpg

Ett avtal om bland annat driften av ett äldreboende, som har ingåtts mellan en kommun och en stiftelse inom ramen för vad som av parterna betecknas som ett idéburet offentligt partnerskap, utgör ett tjänstekontrakt enligt LOU. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en ny dom.

En kommun hade upphandlat drift av ett äldreboende från en stiftelse. När avtalsperioden löpte ut beslutade kommunen att låta stiftelsen fortsätta att driva äldreboendet inom ramen för ett så kallat idéburet offentligt partnerskap istället för att upphandla driften på nytt.

Enligt avtalet mellan kommunen och stiftelsen skulle stiftelsen tillhandahålla drift av äldreboendet och hemtjänst med demensinriktning, medan kommunen skulle bidra ekonomiskt.

Konkurrensverket ansökte om att kommunen skulle betala en upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor. Konkurrensverket menade att kommunens avtal med stiftelsen utgjorde ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt och att kommunen hade genomfört en otillåten direktupphandling. 

Förvaltningsrätten biföll Konkurrensverkets ansökan och kammarrätten avslog kommunens överklagande dit.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att avtalet mellan kommunen och stiftelsen är ett avtal med ekonomiska villkor i upphandlingslagstiftningens mening. I Sverige finns det en marknad för tjänster av det slag som omfattas av avtalet och eftersom stiftelsen tillhandahåller tjänster på marknaden är den att betrakta som en leverantör. Högsta förvaltningsdomstolen kommer därför fram till att avtalet utgör ett tjänstekontrakt enligt LOU. Att avtalet betecknas som ett idéburet offentligt partnerskap av parterna leder inte till någon annan bedömning.

Genom att ingå detta tjänstekontrakt utanför upphandlingslagstiftningens ramar har kommunen genomfört en otillåten direktupphandling och ska därför betala upphandlingsskadeavgift.  

Senast uppdaterad 19 mar 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området