Drift av äldreboende är ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt

upphandling_Drift_av_aldreboende_ar_ett_upphandlingspliktigt_tjanstekontrakt_16x9.jpg

Ett avtal om bland annat driften av ett äldreboende, som har ingåtts mellan en kommun och en stiftelse inom ramen för vad som av parterna betecknas som ett idéburet offentligt partnerskap, utgör ett tjänstekontrakt enligt LOU. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en ny dom.

En kommun hade upphandlat drift av ett äldreboende från en stiftelse. När avtalsperioden löpte ut beslutade kommunen att låta stiftelsen fortsätta att driva äldreboendet inom ramen för ett så kallat idéburet offentligt partnerskap istället för att upphandla driften på nytt.

Enligt avtalet mellan kommunen och stiftelsen skulle stiftelsen tillhandahålla drift av äldreboendet och hemtjänst med demensinriktning, medan kommunen skulle bidra ekonomiskt.

Konkurrensverket ansökte om att kommunen skulle betala en upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor. Konkurrensverket menade att kommunens avtal med stiftelsen utgjorde ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt och att kommunen hade genomfört en otillåten direktupphandling. 

Förvaltningsrätten biföll Konkurrensverkets ansökan och kammarrätten avslog kommunens överklagande dit.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att avtalet mellan kommunen och stiftelsen är ett avtal med ekonomiska villkor i upphandlingslagstiftningens mening. I Sverige finns det en marknad för tjänster av det slag som omfattas av avtalet och eftersom stiftelsen tillhandahåller tjänster på marknaden är den att betrakta som en leverantör. Högsta förvaltningsdomstolen kommer därför fram till att avtalet utgör ett tjänstekontrakt enligt LOU. Att avtalet betecknas som ett idéburet offentligt partnerskap av parterna leder inte till någon annan bedömning.

Genom att ingå detta tjänstekontrakt utanför upphandlingslagstiftningens ramar har kommunen genomfört en otillåten direktupphandling och ska därför betala upphandlingsskadeavgift.  

Publicerad 19 mar 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022