Lagändringar kring antibiotikaanvändning i djurhållningen

miljo-Lagandringar-kring-antibiotikaanvandning-i-djurhallningen.jpg

Regeringen har beslutat om utfärdande av lagändringar för anpassning till nya EU-förordningar inom djurläkemedelsområdet. Ändringarna bidrar till en fortsatt ansvarsfull användning av antibiotika och till arbetet mot antimikrobiell resistens. 

Ändringarna innebär bland annat att en ny bestämmelse införs om att veterinärer ska lämna uppgifter till Jordbruksverket om användning av antimikrobiella läkemedel för behandling av djur. Ändringarna innehåller också bemyndiganden att meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av eller förbud mot användning av antimikrobiella medel för behandling av djur, utöver de som redan följer av EU-förordningarna. Det görs också ytterligare ändringar som på olika sätt anpassar svensk rätt till de nya EU-förordningarna.

Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2023. 

Publicerad 10 mar 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023